05 (oktober) 2023

Länsstyrelsens inventering av naturreservatet, privata intrång.

Länsstyrelsen har inventerat naturreservatet. De har upptäckt att några fastighetsägare har gjort intrång på naturreservatet. De kommer att kontaktas.

Hamnen

Vi har med stöd av konsulten skickat in underlag för beslut om var vi får lägga muddermassorna. En förutsättning för att få tillstånd att lägga muddermassorna på anvisad plats är att denna tas ur bruk som jordbruksmark. Noterades att byråkratin är påfallande komplicerad och att flera myndigheter är inblandade.

Vatten & avlopp

Vår vattenproduktion och reningsverket fungerar utmärkt. Värt att notera är att myndighetskontakterna fungerar dåligt. Livsmedelsverket har kommit med nya instruktioner. Det är oklart vad dessa innebär.

Vägar

Måndagen den 23 oktober utförs det beställda reparationsarbetet på infartsvägen och några av de inre vägarna. Vi kommer att se över att lämpliga redskap läggs i sandlådorna för att kunna sanda vägen vid behov.

Avfarten/infarten vid sandfånget vid sopstationen behöver åtgärdas vid dikeskanten. Detta kommer vi att ta upp med en entreprenör.

Från och till har det noterats att den kan vara problem på Törnsångarvägen med dagvattenavrinningen. Detta kommer att undersökas vid lämpligt tillfälle.

Ekonomi

Inget anmärkningsvärt att rapportera. Noterades att ovanligt många inte har betalat i tid.

Brandfarliga vätskor

Det har uppmärksammat att det lagras brandfarliga ämnen längs väggen på en fastighet. Detta är inte tillåtet och fastighetsägaren kommer att kontaktas och kommer att uppmanas att detta ska åtgärdas.

Skabbräv

Flera fastighetsägare har reagerat över att det springer omkring en oskygg räv som av allt att dömas är sjuk. Flera försök har gjorts att fånga in den, utan framgång.

Grävling

Det har konstateras att flera fastigheter inom området har haft besök av grävlingar. Sedan tidigare har vi beslutet att varje fastighetsägare själv får ombesörja att kontakta viltvårdare. Styrelsen ska försöka finna en lämplig viltvårdare som kan kontaktas.

Leksaker vid badet

Det har uppmärksammats att det lämnas för många plastleksaker nära och i vattnet. Dessa flyter ut i havet och påverkar miljön negativt. En förbättring krävs om vi ska tillhandahålla leksaker i framtiden

Vinterstängning paviljongen

Vi vinterstänger paviljongen efter den 16 december.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 2 december, 13 januari 2024 och den 24 februari 20224 klockan 09.00 i klubbhuset. Som vanligt är du välkommen om du vill ta upp en fråga. Hör gärna av dig innan.