09 (november 2022)

Hamnen

Mark– och Miljödomstolen har avslagit vår överklagan om placering av muddermassorna. Vi tre alternativ. Vi kan överklaga beslutet, avsluta ärendet eller söka nya alternativ för muddermassorna.

Vi fortsätter processen för att söka alternativa lösningar. Önskvärt är att få till stånd en dialog med Miljökontoret. Dessutom undersöka om det finna annan alternativ mark för att lägga muddermassorna båtklubben.

Vatten & avlopp

Det varit problem med den automatiserade kloreringen i vattenverket. Kloreringen har därför sköts manuellt en tid. Av allt att döma verkar det som att det återigen fungerar utan anmärkning.

Reningsverket fungerar utan anmärkning.

Vägar

Vi har erhållit de sökta bidragen för infartsvägen. Men arbetet kan påbörjas tidigast april/maj 2023 på grund av tidsbrist hos entreprenören.

Besiktning lekplatser

Vi fått några anmärkningar på säkerheten. Anmärkningarna är inte allvarliga och ska åtgärdas. Det rör sig framförallt om att det är för lite sand samt att det är lite glapp i karusellen.

Ekonomi

Det ekonomiska läget ser bra ut. Lånet för det norra områdets avlopp är slutbetalt. Vi har fått ett nytt avtalsförslag angående snöröjning med mera. Orsaken är de höjda el- och drivmedelspriserna som motiverar en höjning.

Andelstal

Det finns anledningen att överväga huruvida det är försvarbart med olika avgifter för fastighetsägarna. Dagens system bygger på en gammal lantmäteriförrättning och är både tidskrävande och kostsamt att administrera. Styrelsen kommer att utreda frågan närmare.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 3 december och den 11 februari 2023. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du vill ta upp en fråga. Hör gärna av dig först.