10 (oktober) 2020

Hamnen

Ett utkast till ansökan om muddring är under beredning. Ansökan kommer att sändas in inom kort.

Vatten & avlopp

Av allt att döma har vi fortfarande något eller några inläckage av betydelse. Förmodligen är det inom södra området. Detta kommer att bevakas och undersökas närmare under vintern.

Vägarna

Beläggningsarbetena är slutförda. Återstår att förstärka vägkanterna med grus i asfalt/oljegrus-kanterna. Trafikverket har lämnat ett tillsynsprotokoll av våra vägar. Överlag positiva omdömen av våra vägar med ett par påpekanden. Infartsvägen, längst ner hos Randbäck, finns hål som ska lagas. Segelhultsvägens farthinder behöver reflexmarkeras.

E-postlista

Nu har vi skapat en aktuell e-postlista till fastighetsägarna i Uttervik. I dagsläget når vi över 70% av samtliga fastighetsägare via den kanalen. Om du inte fått något utskick så beror det på att vi saknar din e-postadress. Finns du inte med på listan så skicka ett mail till storauttervik@gmail.com med ditt fastighetsnummer.

Ekonomi

Det ekonomiska läget ser bra ut. Vi har för närvarande ett överskott på c:a 1Mkr. Av dessa är c:a 650 Kkr reserverade för fondering.

Beslutades att den som ställer upp med bil & släp på städdagar ska ersättas med 300 kr vid varje städdag

Skogsskötsel SSAB

SSAB har informerat om att de kommer att avverka skog på sin mark. Det innebär att de behöver kunna transportera ut virket genom vårt område. SSAB har för avsikt anlägga/förbättra en väg in från Rapphönsvägen samt anlägga en vändplan. Dessutom vill de ha tillstånd att köra med timmerbilar på Rapphönsvägen och Segelhultsvägen. Styrelsen gör bedömningen att Rapphönsvägen förmodligen kommer att få skador av timmerbilarna. Förutsatt att vi får garantier av SSAB att återställa eventuella skador på vägarna så accepterar vi intrånget.

Nästa styrelsemöte blir den 8 november och den 12 december. Du är välkommen om du vill ta upp en fråga med styrelsen. Hör gärna av dig innan så vi kan förbereda frågan.