Styrelserapport mars 2024

Hamnen

Vi har fortfarande utstående frågor som tillkommit. En naturvärdesinventering är beställd på begäran av Länsstyrelsen. Den kan göras först i maj. Oklarheter råder beträffande var gränsen för kustnära går och om den av oss föreslagna uppläggningsplatsen för muddermassorna (MP1) ligger inom detta område.

Vatten & avlopp

Inga avvikelser att rapportera.

Vägar

Det återstår några små anmärkningar på infartsvägen. Dessa har reklamerats och skall åtgärdas. Ett antal stolpar har skadats under vintern och kommer att repareras.

Vi har fått information om att skog kommer att avverkas på båda sidor längs Nävekvarnsvägen. Samt att vägtrumman vid Dammtorp behöver repareras. Överenskommelse har träffats som innebär att Holmen Skog står för en del av kostnaden.

Ekonomi

    Efter överklagande har en ny dom kommit angående samfällighetsföreningarnas momsskyldighet. Tidigare dom är upphävd och därför ska vi avregistrera oss som momspliktiga.

      Nästa styrelsemöte blir den 28 april.

      Välkommen. Men hör gärna av dig först.