05 (maj) 2021

Hamnen

Problemen med tillstånd och annat för våra muddermassor fortsätter. Orsaken är att kommunen och Länsstyrelsen brister i sin interna kommunikation om vem som beslutar om vad. Vi har därför sökt en ny lösning som innebär att att finna en lämplig plats för att deponera muddermassorna. En markägare har gett sitt godkännande att lägga massorna på hans mark, utanför hamnområdet. Kompletterande underlag tas fram och en anmälan kommer att skickas in till kommunen.

Vatten & avlopp

Förbrukningen ligger på 60 m3 per dygn och allt fungerar normalt i både vattenverket och reningsverket. Kommunen genomförde en miljökontroll för en tid sedan och vi väntar på rapporten.

Omläggningen av dagvattnet Skogsduvevägen/ Koltrastvägen måste göras om. Det beror på att entreprenören gjort fel. Kostnaden för detta står entreprenören för. Dock tillkommer en mindre kostnad för grävning av ett omläggningsarbete på Skogsduvevägen 4.

Vägar

Snabelbilen har utfört reparationer enligt våra anvisningar. Vi inväntar en offert beträffande breddning av infartsvägen på ett pars ställen där sikten är skymd och risken för olyckor är stor. Eventuell kan det finnas fornlämningar som måste beaktas innan arbetet påbörjas.

Ekonomi

Resultatet ser väldigt bra ut. Men vi är bara i början av året så det säger egentligen inte så mycket. Styrelsen kan glädjande konstatera att samtliga har erlagt sina avgifter. Även om några drabbades av påminnelseavgifter.

Sommarvatten

De fastigheter som har egna brunnar har enligt anläggningsbeslutet endast rätt till ”sommarvatten” från samfällighetsföreningens vattentäkt under sommaren. Styrelsen processar frågan för att kunna konkretisera hur sommarvatten ska definieras. Vi behöver också hitta en lösning som innebär att den som endast betalar för sommarvatten inte har tillgång till samfällighetens vatten under vintern.

Nästa styrelsemöte blir den 19 juni och den 24 juli klockan 10.00. Som vanligt är du välkommen om du har en fråga du vill diskutera.