01 (februari) 2020

Hamnen

Kompletterande prover har nu tagits på bottensedimentet. Vi inväntar utfallet av provresultatet.

Vatten och avlopp

Offert har nu inkommit för borrning av ny brunn. En ny brunn kommer att borras under våren. Om allt faller ut väl kan arbetet med att ansluta den nya brunnen påbörjas snarast.

Grävarbete och inkoppling av Hagbergstorp pågår enligt plan. Vattenverket fungerar utan anmärkning. Dock återstår att få klorlarmet att fungera problemfritt genom uppkoppling via nätet. Alla luftmunstycken i reningsverket är bytta. Arbetet med inläckagen avloppssystemet hos enskilda fastigheter fortgår enligt plan. Återstår att kontrollera alla avstängningskranar på norra området. Dessutom behöver vägarna åtgärdas då nya skador uppstår av grävandet.

Ekonomi

Utfallet för 2019 är nu klart. Efter att ha justerat utfallet mot fonder slutar verksamhetsåret i balans. Det finns vissa större avvikelser jämfört med budget. GA1, infartsvägen, övrigt underhåll steg kraftig p.g.a. sopning. GA4, vägar och allmän platsmark, ny ytbeläggning gjorde att budgeten överskreds. Även GA5, dagvattenledningar, drabbades av större kostnader än budget. GA6, klubbstuga/paviljong, har målning av paviljongen och inköp av nya mål gjort att budgeten överskridits. Däremot har kostnaden för GA9, sophantering, minskat med 30%.

Nästa styrelsemöte blir den 21 mars och den 18 april. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du har en fråga att ta upp. Hör gärna av dig innan i så fall.