03 (juli) 2023

Hamnen

Länsstyrelsens Miljöenhet har efterfrågat alternativa uppläggningsplatser för muddermassorna. Vi har diskuterat möjligheterna för detta med Jan Randbäck på hans mark. Vi har identifierat tre områden där med ett huvudalternativet. Länsstyrelsen har meddelat att en s.k. naturinventering ska göras. Vår konsult har kontakt med ett företag som kan utföra detta.

Vatten & avlopp

Thunmans har under en vecka utfört flera byten av vägtrummor samt ventiler.

Efter mycket utredningsarbete ser klorinblandningen i dricksvattnet ut att vara under kontroll. Nyligen genomförda provtagningar visar att vattenkvalitén är utmärkt. En del grumligheter finns. Det verkar i hög utsträckning bero på inblandning av luft. För att få optimal inblandning av kemikalier kan lösningen på sikt vara att ta råvatttenprover i brunnarna för att bättre kunna balansera inblandningen utifrån respektive brunns sammansättning på vattnet.

Vi noterade att vattenförbrukningen under midsommar var extremt hög. Som mest konsumerades 180 liter/minut. Våra brunnar kan leverera max 100 liter/minut. Vilket innebär att vattentanken töms i snabb takt.

Vägar

Vi har fått en ny offert från PEAB. Infartsvägen kommer att åtgärdas på en sträcka av 650 m (från den stora eken fram till backkrönet efter energiskogen) samt 180 m ner mot Randbäck. Totalt 3790 m2. Arbetet beräknas utföras september-oktober.

Snabelbilen är beställd till v 28 för att åtgärda delar av de inre vägarna. Framförallt rör det sig om vägen ner mot badet, Rapphönsvägen och Morkullevägan. Den beräknade kostnaden, efter sökta bidrag väntas uppgå till c:a 500 Kkr.

Midsommar

Festligheterna genomfördes enligt plan. Styrelsen tar gärna emot förslag på hur vi kan förbättra evenemanget till kommande år. Ett stort, stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att midsommarfirandet kunde genomföras

Getingbon rutschbana & karusell.

Getingboet på rutschbanan vid badet är avlägsnat. Den 6 juli kommer en saneringsfirma och avlägsnar boet i karusellen vid tennisbanan.

Ekonomi

Ekonomin är stark och i balans. Dock ett litet orosmoln över kostnaderna för en del reparationer. Inf I vanlig ordning har vi betalat in 500 kr till Nävekvarns räddningsvärn

till fördelning för våren 2023.

Ändring av andelstal 5:176

Beslutades godkänna begäran om att ändra från fritidsboende till permanentboende.

Återvinningsstationen

Problemen med dumpning av sopor har ökat under året. Det rör sig om sådant avfall som vederbörande skulle ha transporterat till kommunen avfallsanläggning. Detta är oroande. Förutom att det förfular området så innebär det extra arbete och ökade kostnader för samfällighetsföreningen.

Klippning av dikesrenar

Synpunkter har kommit på när vi klipper dikesrenarna. Sedan något år tillbaka har vi flyttat fram tidpunkten. Detta för att pollinerande insekter ska ha tillgång till blommor. Styrelsen kommer att diskutera detta framöver för att se om vi ska ändra tidigare ställningstagande.

Räddningsvägen

I midsomras konstaterades att några bilförare inte respekterar avspärrningen på parkeringen vid badet. Avspärrningen kommer att förbättras.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 23 september & 21 oktober klockan 10 i klubbstugan. Du är välkommen om du vill diskutera en fråga. Hör gärna av dig först.