05 (maj) 2020

Hamnen

Den konsult som vi anlitar har ställt sig positiva till att fortsätta företräda samfällighetsföreningen i alla kontakter med berörda myndigheter. Vi har fått tillstånd att muddra Mörkviken. Återstår besked om var vi kan lägga muddermassorna. Förhoppningen är att vi kan få lägga muddermassorna i närområdet. Tvingas vi skicka muddermassorna till destruktion är risken uppenbar att det blir orimligt kostsamt..

Vatten & avlopp

Både vattenverket och reningsverket fungerar optimalt. Dock kvarstår frågan att lösa beträffande de varierande nivåerna av klor.

5 fastigheter kvarstår av dem som måste åtgärdas på grund av inläckage. Arbetet beräknas vara avslutat senast månadsskiftet augusti/september.

Ny brunn har borrats c:a 150 meter från vattenverket. Borrningen har utfallit till belåtenhet och flödet är kraftigt. Återstår att ta prover för att säkra kvalitén. Brunnen beräknas kunna driftsättas inom 6 veckor.

Vägar

Vägarna har inventerats. Infartsvägen har inga akuta skador som behöver åtgärdas i år. Vissa av de inre vägarna behöver åtgärdas. På norra området är det Skogsduvevägen, Nötskrikevägen, Koltrastvägen och Rapphönsvägen. På södra området är det korsningen Gransångarevägen/Rörsångarevägen. Vi kommer att begära in offerter på arbetet.

Präst-Utterviks årsstämma

Håkan Nyström och Staffan Tilling representerade samfällighetsföreningen på årsstämman. Stämman beslutade att vägen ska beläggas mellan Uttervik och Sjöskogen. Förhoppningsvis under 2020. Till ordinarie ledamot i vägföreningen återinvaldes Håkan Nyström och Staffan Tilling utsågs till adjungerad ledamot.

Ekonomi

Utfallet per den sista april är positivt. Balanserad vinst är 913 Kkr. Noterades att 3 stycken inte erlagt sin avgift samt att några har betalat in hela årsavgiften.

Telefonstolpar

Nedmontering av telefonstolpar och utrustning pågår. Det innebär att stolpar, luftledningar och tillhörande kringutrustning tas bort.

Hastigheten infartsvägen

Av okänd anledning har Transportstyrelsens beslut efter vårt överklagande till Länsstyrelsen kommit oss till handa först nu. Transportstyrelsen har beslutat avslå vår överklagan. Vilket innebär att Länsstyrelsens beslut ligger fast och högsta tillåtna hastighet alltjämt är 70 km/timme. Beslutet kan inte överklagas. Styrelsen har beslutat införskaffa rekommendationsskyltar med texten max 50 km/timme och sätta upp dem längs infartsvägen.

Midsommarfirandet

Årets midsommarfirande har ställts in med anledning av covid19. Midsommarstången kommer dock att kläs som vanligt. Den som önskar är välkommen att, på eget initiativ, fira midsommar vid badet, med iakttagande av gällande restriktioner.

Simskola

Junis har beslutat ställa in simskolan på grund av Covid19. Om du har ett tips på någon annan som vill och kan ordna simskola, hör av dig till styrelsen.

Naturskyddsområdet

Vi har noterat att det från och till förekommer vissa aktiviteter inom naturskyddsområdet. Vi vill därför påminna om att det inte är tillåtet att göra åverkan på naturen inom området. Anlägga stigar, fälla träd eller röja sly m.m är således inte tillåtet.

Nästa styrelsemöte.

Nästa möte blir den 13 juni respektive 18 juli klockan 10.00 i paviljongen. Som vanligt är du välkommen om du vill ta upp en fråga. Hör av dig innan i så fall.