08 (augusti) 2021

Fel gatunamn

Vi har kunnat konstatera att det finns brister i vissa kartunderlag. Vissa vägar inom området är felbenämnda och andra saknas helt. Bland annat kan vi konstaterade att Lantmäteriets underlag är korrekt men Trafikverkets har brister. Vi kommer att kontakta Trafikverket och påtala bristerna.

Hamnen

(Förhoppningsvis) är de sista underlagen för att få ett godkännande beträffande muddring och deponering av muddermassorna nu inlämnade till kommunen. Styrelsen kommer aktivt söka ansvariga på respektive myndigheter för ett personligt sammanträffande med anledning av den bristfälliga handläggningen från deras sida.

Vatten & avlopp

Inget avvikande att rapportera. Noterades att genomsnittsförbrukningen nu minskar från 90 m3 per timme till 70 m3.

Vägar

Ett fåtal s.k. potthål har identifierats. Dessa kommer att åtgärdas med kallasfalt.

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för infartsvägen fortskrider. Stämman den 14 augusti diskuterade om det pågående arbetet med att ta fram en åtgärdsplan. Flera viktiga aspekter beträffande hastighetsbegränsningar, skymd sikt, mötesplatser och alternativa lösningar diskuterades av stämman. Med hänsyn tagen till den  komplexa trafiksituationen kommer styrelsen att kontakta Trafikverket för rådgivning innan beslut tas i frågan.

Årsstämman

Noterades att 35 fastigheter var närvarande. Stämman avlöpte väl utan överraskningar. Mest diskussion blev det beträffande förslaget om policy beträffande transporter och upprustning av infartsvägen.

Ekonomi

Det upparbetade resultatet ligger helt i nivå med budget bortsett från smärre avvikelser

Nytt snöröjningsavtal

Nuvarande entreprenör har sagt upp avtalet på grund av tidsbrist. en ny entreprenör är kontaktad och har fått ett avtalsförslag att ta ställning till.

Utterviks IF

Till stämman hade det inkommit ett förslag om att bilda en idrottsförening. Enligt förslagsställaren skulle de olika ”klubbarna” som nu finns ingå den föreningen. Förslagsställaren menar att vi därigenom skulle öka våra möjligheter att få ekonomiskt stöd från t. ex kommunen. Styrelsen kommer att undersöka förutsättningarna.

Adjungering

Linda Adermark är nyvald styrelsemedlem. Som alla andra yrkesarbetande med familj är det ett svårt pussel att också hinna med ett tidskrävande styrelseuppdrag. Genom att adjungera Thomas Adermark till styrelsen så kan de hjälpas åt och avlast varandra.

Nästa styrelsemöte blir den 25 september och den 23 oktober. Nu återgår vi till att hålla våra styrelsemöten i klubbhuset vid tennisbanorna. Som vanligt är du välkommen kl. 10.00 om du har en fråga du vill dryfta. Hör gärna av dig innan om du vill komma.