02 (februari 2021)

Vatten & avlopp

Filmning av bassängen i vattenverket är utförd. Resultatet visar att vi inte behöver rengöra bassängen de kommande 5-6 åren. Dygnsförbrukningen ligger konstant på i genomsnitt 60-70 m3.

Vi kommer att genomföra det planerade arbetet med att lösa dagvattenproblemen på Skogsduvevägen och Koltrastvägen. Vi kommer även att utföra en inventering i hela Uttervik eftersom det finna brister på grund av att dagvattensystemet är gammal och slitet. t

Beslutades att inventera bristerna i dagvattensystemet och utarbeta en åtgärdsplan med uppskattad kostnad.

Vägar

Vägarna är inspekterade och godkända fram till 2025. Vi har även sökt kommunalt bidrag för vägarna.

Tyvärr så uppmärksammar många bilförare inte att infartsvägen bitvis är väldigt smal. Vi kommer därför att sätt upp skyltar ”avsmalnande väg” på infartsvägen.

Ekonomi

Bokslutet för 2020 är klart. ”Förlusten” är c:a 1,1 Mkr vilket också prognoserats efter en del större investeringar. Efter justering mot fonder kommer vi att redovisa ett nollresultat.

Uppläggning byggmaterial.

Det förekommer att fastighetsägare använder sig av samfällighetens mark för att mellanlagra byggmaterial. Detta är inte tillåtet utan ett godkännande från styrelsen.

Stämman

Förutsättningarna för att kunna genomföra stämman 2021 är förmodligen samma som under 2020. Vi kommer att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra stämman på ett coronasäkert sätt.

Toa vid badet

Vi kommer även 2021 hyr en Baja-Maja under 3 månader.

Nästa styrelsemöte blir den  13 mars och 17 april. Som vanligt är du välkommen med eventuell frågor.