07 (juli) 2021

Hamnen

Vi har tagit nya prover (igen) på bottensedimentet på begäran av ansvariga myndigheterna.

Vatten & avlopp

Den besiktning som gjordes den 26 april i reningsverket renderade i ett 20 tal punkter som kräver svar. Inga punkter är av allvarlig karaktär. Åskan slog ut 1 fas, vilket ledde till att larmet sattes ur funktion. Detta är åtgärdat.

Vattenförbrukning ligger nära maxtaket. För närvarande är förbrukningen 90-100 m3/dygn. 1 brunn har sinat men de kvarvarande 4 levererar tillräckligt. Vattenproverna är bra. En provtagningskran har ersatts med en ny. Även en lufttrycksregulator har ersatts.

Arbetet med att rätta till dagvattenavrinningen på Skogsduvevägen är slutförd.

Vägar

Offerter för att åtgärda infartsvägen är begärda. Syftet med åtgärderna är att i första hand öka säkerheten genom att förbättra sikten och bredda vägen vid två backkrön. Förhoppningsvis kan begära bidrag för arbetet som beräknas uppgå till närmare 1 Mkr.

Ekonomi

Utfallet ligger väl i nivå med budget. Ett visst underskott kommer det att bli på helåret, vilket är planerat. Underskottet täcks genom uttag från respektive fond för respektive Ga.

Nästa styrelsemöte blir den 15 augusti & 25 september. Som vanligt är du välkommen om du vill ta upp någon fråga med styrelsen. Hör gärna av dig först.