05 (maj) 2022

Hamnen

Länsstyrelsen avslagit vår begäran om att få tillstånd för att muddra hamnen. Styrelsen har beslutat att överklaga ärendet till Mark & miljödomstolen.

Vatten & avlopp

I början av maj hade vi onormalt hög vattenförbrukning. Efter idogt detektivarbete upptäcktes flera läckage hos olika fastighetsägare. Problemen åtgärdades och vattenförbrukningen är åter normal.

De uppmätta alfa-värdena i dricksvattnet ligger väl inom toleransen för tillåtna värden. Den ska ligga under 0,1. Våra värden ligger på 0,029.

På förekommen anledning så har frågan om automatisk bevattningssystem, inkopplat på vårt gemensamma dricksvatten, diskuterats. Detta är inte tillåtet eftersom det strider mot vår vattenpolicy.

Simskola

Vi har ännu inte lyckats få någon simlärare. Några försök återstår. Misslyckas även de så tvingas vi ställa in simskolan i år också.

Midsommar

Vi går ut med en vädjan till samtliga i Uttervik om att det krävs frivilliga som hjälper till med midsommarfirandet. Om vi inte får tillräckligt många som hjälper till tvingas vi ställa in firandet.

Ekonomi

Vår ekonomin ligger väl i linje med budgeten. Det som sticker ut är våra elkostnader. Vi förväntar oss att elkostnaderna kommer att vara fortsatt höga under resten av året.

Vi kommer att skicka in en ansökan om ekonomiskt bidrag från Södermanlands sparbank för att täcka våra kostnader för Bajamajan vid badet.

Fiskeklubben

Fiskeklubben kommer att hålla sitt årsmöte inom kort. Av allt att döma så finns det inte förutsättningar att få till stånd en styrelse. Fiskeklubben kommer i så fall att läggas ned. Förslaget är, i så fall, att fiskeklubbens tillgångar överförs till ga6. Det innebär också att arrendeavtalet med Rosa AB, angående fiskevattnet, sägs upp.