06 (juni) 2021

Hamnen

Länsstyrelsen och kommunen har begärt att ett ytterligare prov ska tas. Det de efterlyser går inte att få fram via den sortens prov de har begärt. Vi kommer att föröka få till stånd ett nytt möte med chefer på en högre nivå inom såväl kommunen som länsstyrelsen för att få stopp på rundgången.

Vatten & avlopp

Allting fungerar utan anmärkning. Dock behöver ett par backventiler i vattenverket bytas. Arbetet med omläggningen av dagvattendräneringen på Skogsduvevägen fortlöper enligt plan.

Vägar

Det är komplicerat att hitta en ordning för att begränsa vikterna på lastfordon som trafikerar området. Olika förslag till lösning har diskuterats utan att fastställa hur frågan ska lösas. Det är styrelsens uppfattning att om det uppstår onormalt slitage ska den som orsakar slitaget hållas ansvarig och bekosta återställande av vägen/vägarna.

Rapphönsvägens hål ska lagas med kallasfalt.

Styrelsen kommer att begära in offerter för breddning av två krön på infartsvägen. Det beror på att det regelbundet förekommer incidenter och ibland dikeskörningar pga. att sikten är skymd.


Ekonomi

Utfallet hittills i år ser bra ut. Inga väsentliga avvikelser.

Nästa styrelsemöte blir den 24 juli och den 15 augusti. Du är välkommen kl. 10.00 om du vill ta upp en fråga. Hör gärna av dig först.