02 (april) 2023

Den här rapporten blir en sammanslagen rapport för mars och april.

Hamnen

Samarbetet med konsultfirman fortgår. Kostnaden ska fördelas lika mellan samfällighetsföreningen och båtklubben. Vi kommer att ansöka om att få lägga upp muddermassorna i närheten av hamnen. Genom invallning och avdunstning slipper vi att eventuelle föroreningar sprids.

Vatten & avlopp

Vi har haft en kraftig vårsmältning och fått larm om höga nivåer i avloppsverket. Vi kan notera att det är ett stort inläckage, vilket indikerar att det kommer in dagvatten i avloppsystemet. Prover som vi lämnar för analys tar orimligt lång tid att få svar på. Detta har påtalats för labbet, men ingen förbättring ännu.

Vi har problem med Klenby-brunnen. Viss utrustning är bytt men vi har fortfarande störning i driften. Arbetet fortgår för att bli av med störningarna. Vattenproverna är bra i vattenverket. Däremot kan det finnas det förhöjda värden ute i systemet på grund av liten förbrukning och omsättning. Dock är de nivåerna inom gränsvärdena.

Nya bestämmelser har kommit angående vattenproduktion. Det innebär bland annat att man även ska ta prover på råvattnet. Möjligen kan vi slippa det eftersom vi inte ligger i närheten av någon miljöfarlig verksamhet som t.ex. industrier eller flygplatser.

Vägar

Vägarna har tagit skada under vintern efter plogningen.

Våra vändplaner behöver åtgärdas liksom de inre vägarna. Kontakt har tagits med PEAB angående sommarens arbete. De kommer tidigast i augusti eftersom våren är sen och de har fullt upp.

Flera diken på södra behöver åtgärdas. Omfattningen av arbetet kommer att diskuteras med entreprenören

Noterades även att viktbegränsning på infartsvägen under vintern kan vara behövligt. Om detta ska kunna införas krävs ett godkännande av Trafikverket.

Ekonomi

Konstaterades att vi befinner oss i början på året och att den ekonomiska rapporten inte ger någon vägledning ännu.

Samfällighetsföreningen är momsregistrerad från 1 januari 2023. Detta efter ett påbud från myndigheterna som har bestämt att all verksamhet i en samfällighetsförening ska momsbeläggas. Detta orsakar oss mycket merarbete och vissa bekymmer.

Städdagen

Många medlemmar kom på städdagen och gjorde fint i området. Det rensades undan sly och skräp. Den gamla upplagsplatsen för ris städades, klubbhus och paviljong städades, stigar grusades …… m.m. Arbetet avslutades i vanlig ordning med korv och dryck till. Tack alla som har hjälpt till.

Nästa styrelsemöte är den 20 maj klockan 12.00. Du är välkommen om du vill dryfta en fråga med styrelsen. Berätta gärna i förväg vad du vill prata om.