04 (april) 2021

Hamnen

Ett möte med berörda intressenter och myndigheter angående uppläggningsplats av muddermassor m.m. har genomförts. Tyvärr måste vi konstatera att samarbetet mellan Länsstyrelsen och kommunen är obefintligt. Det går inte att få ett slutgiltigt och hållbart besked p.g.a. detta. Därför planeras en ny plats för uppläggning.  

Vatten & avlopp

Vattenverket fungerar utan anmärkning. Mindre underhåll genom byte av vissa ventiler har genomförts.

Reningsverket och avloppen – inget att rapportera.

Arbetet med att åtgärda bristerna i dagvattenledningarna på Skogsduvevägen har blivit mer omfattande än planerat. I huvudsak beror det på att det var felgjort från början. Det har inneburit omfattande sprängningsarbete.

Vägar

Ett slukhål i kurvan på vägen ner mot badet har upptäckts. Vi var tvungna att byta trumma under vägen. Vägen kommer att lagas och ny asfalt läggas på det skadade området. Samtidigt gör vi smärre lagningar på andra vägar. Den s.k. snabelbilen, som lagar håligheter i vägarna är beställd. Sopningen av vägarna är utförd.

Skador p.g.a. tunga transporter har uppstått på Törnsångarvägen. Vi kan konstatera att vägarna i området inte är byggda för att klara lastbilar som väger upp till 110 ton. Styrelsen kommer att utarbeta en policy angående tunga transporter.

Infartsvägens begränsningar vad gäller bredd och sikt har diskuterat. Bl.a. har den ”klack” som finns vid första energiskogen, från Uttervik räknat, diskuterats. Ett sätt att förbättra sikten är att minska klackens höjd. Detta är kostsamt. Ett billigare alternativ är att bredda vägen på den sträckan. Arbetet med att finna en lösning går vidare.

Ekonomi

Efter diskussion om kommande budgetar konstaterar styrelsen att framtida investeringar, underhåll och reparationer beträffande färskvatten, dagvatten/diken, vägar och hamnen inte ryms inom nuvarande budgetramar. För att på sikt lösa detta krävs en finansieringsplan. I huvudsak finns två möjligheter. Ta upp ett lån och/eller höja medlemsavgiften. Styrelsen har för avsikt att ta fram en kostnadsram med tidsaxel för att kunna presentera på kommande stämma.

Gemensam arbetsdag

Som bekant ställde vi städdagen den 24 april med anledning av pandemin. Normalt utför vi en del arbete med att lägga ut farthinder, bryggor, rutschbana m.m. Vi kommer därför under maj att fastställa en dag för detta arbete. Med förhoppningen om att vi kan få några frivilliga att delta. Datumet kommer att publiceras när det är fastställt.

Nästa styrelsemöte är den 22 maj och den 19 juni. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du vill ta upp något med styrelsen