08 (september 2022)

Vatten & avlopp

Våra brunnarna levererar helt enligt plan. Glädjande kan vi konstatera att förbrukningen under sommaren legat på acceptabla nivåer.  Ett par ventiler kommer att bytas ut på ett par ställen. En avloppsslang för slambilen kommer att installeras på Grönsångarvägen kommande vecka. Det är för att underlätta för den som sköter slamtömnngen.

Vägar

Ny offert har kommit angående infartsvägen. Den ligger på totalt 1,2 Mkr och räcker till att åtgärda 1,9 km (9.800 m2). Ansökan om bidrag kommer att skickas in och förväntas täcka 40% av kostnaden. Vi kommer också att byta ut ett par vägtrummor.

Ekonomi

Den ekonomiska redovisningen visar att vi ligger väl i förhållande till budget. Men med undantag för el-priserna som skjuter i höjden och är oroande inför vintern. En översyn av budgeten för 2023 pågår med anledning av detta. Det kan inte uteslutas att vi nödgas kalla till en extrastämma för revidering av debiteringslängden för 2023.

Nytt risupplag

En diskussion har inletts med SSAB om att kunna få disponera en del av deras mark för vårt risupplag. Planen är, under förutsättning att vi får ett godkännande från SSAB, att vi att gör två uppsamlingsplatser bredvid varandra. Den ena disponerar Håkan Österberg för föreningens räkning. Den andra disponerar fastighetsägarna. Den mark som i så fall skulle tas i anspråk är den nygjorda vägen och vändplanen från Rapphönsvägen son SSAB anlade i samband med sin skogsavverkning.

Fördelen med den lösningen är att vi slipper lägga upp ris längs vägen mot badet.

Pubafton

Med hänsyn till det osäkra läget beträffande smittspridning så avvaktar vi tills vidare med att planera in några pubaftnar i vinter..

Lekplatserna

Vi kommer att genomföra en besiktning av våra lekplatser för att säkerställa att de är säkra, utifrån gällande regler.

Vi har fått önskemål om att förbättra lekplatsen vid tennisbanorna. För närvarande har vi inte det ekonomiska utrymmet. Men styrelsen jobbar vidare med frågan.

Mötesskyltar

Ett par mötesskyltar kommer flyttas och placeras längs infartsvägen där de gör bättre nytta.

Fastighetsgränser

Styrelsen kan konstatera att fastighetsgränserna, av olika skäl, är oklara. För att undvika misstag behöver dessa ses över, kontrolleras och märkas ut. Detta är kostsamt och måste planeras. Styrelsen kommer att undersöka möjligheterna för att kartlägga gränserna, till en rimlig kostnad.

Paviljongen

Vi kommer att vinterstänga paviljongen (november – mars). Det är framförallt för att minimera kostnaden för uppvärmning.

  • Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte blir den 2 oktober och den 5 november klockan 10.00 i klubbstugan. Som vanligt är du välkommen, men hör gärna av dig först.