Frusna vattenledningar

Frusna vattenledningar

Vi har kunnat konstatera att det förekommer att fastighetsägare underlåter att skydda sina vattenledningar mot frostskador. Detta kan medföra kostnader för samfällighetsföreningen. Vi vill därför påminna om följande:

Varje fastighetsägare ansvarar för vattenledningar och avloppsledningar inom den egna tomten. Det innebär bland annat att tillse att det inte uppstår frysskador. Det kan ske på två sätt. Antingen genom att gräva ner ledningarna till ett frostsäkert djup eller genom att installera en s.k. värmekabel. Den fastighetsägare som underlåter att göra detta kan komma att debiteras de kostnader som kan uppstå om samfällighetsföreningen måste åtgärda läckaget.