10 (december) 2019

Hamnen

Tidigare har 10 prover på bottensedimentet tagits. Detta är inte tillräckligt enligt nya direktiv från Länsstyrelsen. Ytterligare 25 prover behöver tas för att säkerställa det genomsnittliga värdet av föroreningar. Beroende på det slutgiltiga gränsvärdet så avgörs det om muddermassorna behöver transporters bort för destruktion. Styrelsens uppfattning är om att så måste ske, så kommer kostnaderna att bli för höga och att muddring därför inte blir aktuell.

Vatten och avlopp

Nuvarande brunnar belastas hårt under sommaren. För att säkerställa vattentillgången kommer vi att borra en ny brunn. Om vattenkvalitén och vattenmängden är bra så produktionssätter vi den nya brunnen innan sommaren.

Vi har under en kort period haft oförklarligt höga klorvärden. Nivån har nu normaliserats.

Arbetet med att byta ut dysorna i reningsverket fortskrider och beräknas vara klart inom kort. Arbetet med att åtgärda inläckagen har genomförts på ett flertal fastigheter. Resultaten ser lovande ut. Arbetet återupptas i januari. Vi kan konstatera att fosforhalten i det renade avloppsvattnet ligger på en bra nivå.

Vägar

De reparationer som planerades har åtgärdats och vi har fått de bidrag som vi är berättigade till. Präst-Utterviks vägförening har ett extra styrelsemöte den 15 december för att fatta beslut om beläggning. Från vår sida kommer vi att rösta för att vägen får en beläggning av asfalt eller oljegrus.

Ekonomi

Ekonomirapporten per den 30 november visar att efter det att fonderade medel har tagits i anspråk kommer årets resultat förmodligen att uppvisa ett litet överskott. Trots att vi noterat följande. Vägunderhållet på infartsvägen har överskridit budget. Likaså har ytbeläggningen på områdets vägar överskridit budget. Målningen av paviljongen liksom inköp av fotbollsmål har överstigit budget. Kostnaden för sophanteringen har kraftigt reducerats.

Städdagar 2020

Den 2 maj och 3 oktober är städdagar.

Stämma 2020

Ordinarie årsstämma ska hållas den 16 maj 2020

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 18 januari & den 15 februari klockan 10.00 i klubbhuset. Som vanligt är du välkommen om du vill ta upp en fråga. Hör gärna av dig innan.