09 (november) 2019

Hamnen

Den konsult som samfällighetsföreningen anlitar anser att Mark & Miljödomstolen gjort ett undermåligt jobb. eventuellt måste nya bottenprover tas och nya analyser s genomföras. För att om möjligt kunna få en ändring av beslutet.

Vatten och avlopp

Bergsbrunnen är under driftsättning. Inkoppling dröjer till dess vattenkvalitén kan garanteras.

Arbetet med att byta ut de gamla och utslitna dysorna i reningsverket har påbörjats.

Arbetet med att åtgärda inläckage har påbörjats. Noterades att problemen delvis beror på ett undermåligt arbete från början. Risken att kostnaderna kommer att bli höga är överhängande.

Avtalet med Hagbergstorp om anslutning till vårt VA-nät är färdigförhandlat.

Vägar

Prästutterviks vägförening erhållit bidrag till att förstärka vägbanan. Asfaltbeläggning planeras att genomföras under 2020.

Arbetet med en 5-årig långtidsplan för investeringar och reparationer av vägarna påbörjats.

Träd- granbarkborrar

Länsstyrelsen har inventerat angreppen av granbarkborrar. De kommer att avverka c:a 90 träd. Särskild information sätts upp på anslagstavlorna samt publiceras på vår hemsida. Länsstyrelsen har erbjudit sig att bistå oss med inventering av våra träd.  Styrelsen är positiv till detta förutsatt att kostnaden stannar på en rimlig nivå.

Ekonomi

Ekonomirapporten visar att vi har ett balanserat resultat. Noterades att ett fåtal fastighetsägare inte betalar sina avgifter i tid.

Skuldsanering

En fastighetsägaren har hos Kronofogden begärt skuldsanering. Samfällighetsföreningen har erbjudits yttra sig i ärendet eftersom fastighetsägaren har en stor skuld till samfällighetsföreningen.  Styrelsen kommer att yrka avslag på deras begäran om skuldsanering.

Frivilligt brandvärn

Styrelsen vill framhålla vikten av att det frivilla brandvärnet i Näveqvarn fortsatt har en fungerande verksamhet. Bland annat finansieras deras verksamhet av frivilliga bidrag från fastighetsägare och föreningar. Samfällighetsföreningen bidrar varje år och rekommenderar samtliga fastighetsägare att göra detsamma.

  • Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte möte blir den 14 december och den 18 januari. Som vanlig klockan 10.00 i klubbstugan. Du är välkommen om du vill diskutera något med styrelsen