08 (oktober) 2019

Hamnen

Nuvarande entreprenören som fått uppdraget att muddra hamnen har dragit sig tillbaka eftersom de anser att de inte klarar av uppdraget. Ny entreprenör är kontaktad och kommer att lämna en offert.

Vatten & avlopp

Ett kraftigt åskväder slog under en kort tid ut vattenverket och en avloppspump. Felet åtgärdades snabbt.

Ett förslag till serviceavtal har begärts från Vattenreningsgruppen i Uppsala.

Klorhalten har ökats dricksvattnet. För att få tillräcklig omsättning har vattennivån i magasinet har sänkts till den normala förbrukningen för vintermånaderna.

Filmningen av de avloppsledningar som misstänks ha stort inläckage är nu genomförd. Utredningen är omfattande och detaljerad. Konstaterades att vissa inläckage är av akut natur. Beroende på hur allvarliga problemen är har varje inläckage klassats på 4-gradig skala, där nivå 4 är mest akut och nivå 1 är minst akut.

Inläckage som har nivå 2, eller högre, ska åtgärdas senast 1 juli 2020. Inläckage på nivå 1 ska åtgärdas senast den 31 december 2020.

Vägar

Rapporterades att oljegrus har lagts på vissa vägavsnitt. Återstår att lägga på asfalt på infartsvägen och i korsningen Koltrastvägen/Morkullevägen.

Det finns behov av att skapa en permanent upplagsplats för grus, sten etc. Frågan har diskuterats i styrelsen, men inget beslut har fattats ännu.

Nästa styrelsemöte blir den 16 november och den 14 december. Välkommen

Glöm inte bort att komma på våra Pubaftnar. Första träff blir den 29 november.