07 (september) 2019

Hamnen

Entreprenören har påbörjat sitt arbete med muddringen. Ett förslag ska stämmas av med länsstyrelsen och kommunen. Planeringen är att arbetet påbörjas hösten 2020.

Vatten & avlopp

Det har varit ett litet haveri i reningsverket. Reservdelar har inköpts och vi har åtgärdat problemet. Inspektion av vattenverket genomfördes den 6 september, inga anmärkningar.

Filmning av avloppet på Uttervik norra påbörjas 16 september. Berörda fastigheter kommer att informeras.

Nyköpings kommun har meddelat att de godtar det avtal som upprättats mellan samfälligheten och fastigheten Nyköping Uttervik 2:4 (Hagbergstorp), för att ansluta fastigheten till vårt avlopp.

Vägar

Vi har det klart med bidrag från Trafikverket för beläggning av infartsvägen. Inte klart ännu med bidrag för de inre vägarna.

Vi har beslutat att Trädgårdssångarvägen mot badet och parkeringsficka vid sopstationen ska beläggas.

Röjning av diken har påbörjats. Ris och sly kommer att fraktas bort på städdagen

Ekonomi

Bokslutet för augusti visar att budget är i balans. 14 st fastighetsägare har inte betalat, de får en påminnelse.

Återigen har det visat sig att Kronofogden inte kan godta ansökan om utmätning gällande två fastighetsägares skuld till samfälligheten. Detta på grund av formella brister i ansökan. Detta trots att ansökan utformats enligt den information som Kronofogden lämnade till samfälligheten i oktober 2018. Bristerna kan åtgärdas genom beslut av en stämma. Vi kommer att kalla till en extrastämma snarast möjligt.

Pubafton

Pubafton kommer att anordnas i Klubbstugan den 29 november, 13 december, 10 & 24 januari samt den 14 & 28 februari. Klockan 18.00

Nästa styrelsemöte.

Nästa möte blir den 6 oktober, den 16 november och den 14 december. Klockan 10.00. Som vanligt ärt du välkommen om du vill diskutera något. Hör gärna av dig först.