05 (juni) 2019

Toaletter vid badet

Efter en längre tids kommunikation med kommunen har de meddelat att de inte kommer att hörsamma vår begäran om att placera ut bajamajor vid badet. Styrelsen tycker att det är beklagligt eftersom det är många besökare som kommer från andra delar av kommunen

Hamnen

Sportfiskarna dragit tillbaka sin överklagan beträffande muddringen av hamnen. Naturskyddsföreningens överklagan kvarstår dock fortfarande. Styrelsen fortsätter arbetet med att få vår ansökan godkänd. Men förseningen innebär att det inte kan bli någon muddring under 2019.

Vatten och avlopp

Reningsverket fungerar utan anmärkning. Beställda reservdelar har kommit och byte av de slitna detaljerna planeras till september.

Vattenproverna uppvisar oregelbundna resultat. Orsaken kan möjligen vara backspolningen styrs enbart av tiden och inte efter förbrukningen. Vi överväger att ändra styrningen av backspolningen utifrån såväl tid som förbrukning. Samt även balansera om volymen vatten från respektive brunn, eftersom de olika brunnarna har olika mängd av mineraler som påverkar vattenkvalitén. (Backspolningen används regelbundet för att rena filter och ledningssystemet).

Vägar

Vi har fått in två offerter. De är svåra att jämföra eftersom det är olika toppbeläggning som föreslås. Kompletteringar är begärda men vi har ännu inte fått svar. Det märks tydligt att intresset är lågt eftersom vi är en liten kund och företagen i branschen har fullt upp att göra.

Stämman

Stämman avlöpte ovanligt snabbt utan några problem. Konstaterades att det nya arbetssättet med skriftliga frågor innan stämman fungerade utmärkt och kommer att permanentas.

Möte med båtklubben

Styrelsen har haft ett möte med båtklubben den 2 juni för att klargöra och enas om vem som ansvarar för vad. Både ekonomiskt samt drift och underhåll. Ett avtal har upprättats kommer att undertecknas ordförande för samfällighetsföreningen och båtklubben.

Ekonomi

Den ekonomiska rapporten visar att vi har balans i ekonomin. beslutades att vi ska köpa 2 nya mål till fotbollsplanen på södra området.

Ett antal ventiler i vattenledningssystemet kommer att bytas. Vi kommer även att åtgärda slukhål vid postlådorna på Segelhultsvägen samt förbättra avrinningen i dikena längs vägen till båthamnen. Tillsammans kommer det att kosta c:a 150. 000 kr.

Policy inläckage

Styrelsen har under en tid arbetat med en policy beträffande inläckage. Det får inte förekomma något inläckage av dagvatten i avloppssystemet. Detta enligt de miljökrav som ställs på samfälligheten. Varje fastighetsägare har ansvar för att säkerställa att det inte finns något inläckage från den egna fastigheten. Särskild information kommer att gå ut till de fastighetsägare där man kan misstänka att det finns problem med inläckage.

Nästa styrelsemöte möte blir den 13 juli och den 10 augusti. Som vanligt är du välkommen om du vill ta upp en fråga med styrelsen. Hör gärna av dig innan så vi kan förbereda oss på ämnet.