01 (januari) 2019

 

Hastighetsbegränsning infartsvägen

Styrelsen har ännu en gång begärt att hastigheten ska begränsas på infartsvägen. Länsstyrelsen har avslagit vår begäran och vi har överklagat beslutet. Länsstyrelsen har därför överlämnat ärendet till Transportstyrelsen för handläggning.

Hamnen

Handläggningen av vår ansökan om muddring har inte hanterats på rätt sätt av berörda instanser. Därför har det uppstått en fördröjning. Vi förväntar oss ett besked innan januari månads utgång. Båtklubben har beställt den grind som ska installeras över vägen. Vi har även varit i kontakt med Rosa AB som äger marken i anslutning till parkeringsplatsen vid hamnen. Orsaken till detta är att det finns träd på deras som mark som riskerar att rasa och orsaka skador.  Vi har även varit i kontakt med Skogsstyrelsen  som står på Rosa ABs mark. Enligt Skogsvårdsstyrelsen krävs samtycke av markägaren för att kunna ta bort träden.

Vatten och avlopp

En rapport angående vattenverket har tillställts ansvarig handläggare på Nyköpings kommun. I rapporten har redovisats den aktuella statusen samt planerade framtidsåtgärder. Bland annat har vi informerat om arbetet med justering av kloreringen samt att vi kommer att rengöra den stora vattenbassängen.

Ett möte angående reningsverket, med våra samarbetspartners, genomfördes den 9 januari. Noterades att anläggningen är i bra skick och att den inte behöver någon generell uppgradering. På sikt kan det dock bli aktuellt med att se över styrsystemet. Prover kommer att tas på såväl råvattnet som sedimentbeläggningarna. Konstaterades att anläggningen har tillräckligt stor kapacitet.

Vägar

Den 16 februari har Prästutterviks vägförening möte. Eventuell vägbeläggning diskuteras fortfarande. En förfrågan om att anordna en deltävling i Rally-SM har kommit in. Utterviks samfällighet har inte några invändningar, förutsatt att det finns garantier för återställning av vägen i godtagbart skick efter tävlingen. Tävlingen är planerad att genomföras veckan för midsommar.

Försäkringar

Vi har gjort en översyn av försäkringarna. I allt väsentligt är våra tillgångar rätt försäkrade. En komplettering har gjorts beträffande Sälstugan och grusdepån. Några smärre frågeställningar kvarstår vattenverket och reningsverket. För att inte minimera riskerna för personskador, kommer några personer att genomgå utbildning i att hantera röjsågar och motorsågar. Endast den som genomgått den utbildningen, kommer i fortsättningen att få använda samfällighetens utrustning.

Återvinningsstationen

Kostnaderna för återvinningen sjunkit med i storleksordningen 30%.  Vi har kunnat konstatera att fyllnadsgraden på glasåtervinningen varierar kraftigt, från över 100% till 25%. Glasåtervinningen har för avsikt att installera nivåmätare under våren 2019 för att kunna anpassa hämtningen utifrån det faktiska behovet.

Extrastämma

Noterades att stadgeändringen från 2018 års stämma har registrerats och godkänts. Därför kan vi kalla till extrastämma 16 mars för att göra nödvändiga justeringar i debiteringslängderna. Därefter kan processen med att driva in de utstående fodringarna fortsätta. Extrastämman ska hållas den 16 mars 2019 klockan 11.00 i Paviljongen.

Pubaftnar

Försöker med pubaftnar har fallit väl ut. Över 20 personer har kommit på de aftnar som vi anordnat. Vi kommer att fortsätta med pubaftnar den 15 februari och 15 mars.

 

Nästa möte.

Nästa möte blir den 16 februari samt den 16 mars (obs kl 09.00 i paviljongen).