08 (september) 2018

Hamnen

Mark- och miljödomstolen har besvarat vår ansökan om muddring. Av deras frågeställningar framgår att de förmodligen inte läst vår ansökan tillräckligt noggrant. Dialogen fortsätter.

Ytterligare en entreprenör har lämnat ett uppskattat pris på muddringen. Förmodligen kommer vi att anlita en entreprenör för muddringen och en annan för flytt av bryggor. Detta för att hålla ner den totala kostnaden.

Vatten & avlopp

Fortfarande återstår lite finlir med intrimningen av pumparna. Styrelektroniken är installerad och fungerar utmärkt. Efter att vi har tagit den nya brunnen i drift så har vi fått ett bättre och jämnare uttag ur brunnarna. Noterades att Klenby-brunnen numer står för mindre än 30% av den totala volymen.

Vi kommer att rengöra den stora vattenbassängen när pumparna är intrimmade och fungerar utan anmärkning. När detta kan göras vet vi inte för tillfället. När rengöringen sker kommer vattnet att stängas av i 2-3 dagar.

Vi har fått något förhöjda värden på det renade avloppsvattnet. Arbetet pågår med att komma tillrätta med problemet.

Vägar

En inventering har gjorts. Beträffande infartsvägen då finns det några sättningar som behöver åtgärdas.  De inre vägarna behöver också åtgärdas. Prioriterat är vägen ner till badet, korsningen Gransångarvägen och Trädgårdssångarvägen, en sträcka av Gransångarvägen, Törnsångarvägen samt Rapphönsvägen.

Vi kommer att under hösten 2018 endast reparera de akuta skadorna. Resterande åtgärder planeras att genomföras under 2019.

Ekonomi

Per den 14 september hade 10 fastighetsägare ännu inte erlagt sin samfällighetsavgift. Påminnelse med påminnelseavgift kommer att skickas ut. Resultatet så här långt in på budgetåret ser bra ut. Dock tillkommer ytterligare utgifter varför vi kalkylerar med ett nollresultat.

Skyltar

Konstaterades att vi behöver se över all skyltning inom området. En inventering kommer att göras för att få ett helhetsgrepp.

Sälstugan

Ett antal stenar på gräsmattan kommer att tas bort. Detta för att underlätta för klippning samt göra det enklare att ställa ut bord och bänkar.

GDPR

Styrelsen har antagit en policy för datainsamling, GDPR (”nya PUL”)

Den kommer att publiceras på hemsidan och delges samtliga fastighetsägare.

Frivilliga extrakrafter

Styrelsen ser gärna att fler fastighetsägare som vill och kan hjälpa till med olika sysslor hör av sig och anmäler intresse. Är den en av dem? Hör av dig till styrelsen.

Nästa styrelsemöte blir den 7 oktober, samt den 10 november och den 8 december. Klockan 10.00. Du är välkommen.