05 (Maj) 2018

Stämman

Styrelsen kan konstatera att årsstämman avlöpte väl. Detta trots att vi hade många komplicerade punkter frågeställningarna att ta ställning till. Styrelsen vill tacka samtliga närvarande för ett bra engagemang och relevanta frågor.

Hamnen

Vi har fått ett positivt besked från länsstyrelsen. Vilket innebär att vi kan tillämpa ett förenklat förfarande för vår ansökan vilket borgar för en snabb hantering.

Avloppsverket

Efter det att vi haft något förhöjda värden för Aluminiumklorid är nu nivåerna på en bra nivå. Vi överväger att ersätta aluminiumkloriden med järnklorid istället eftersom den inte är lika aggressiv. Ny prover tas i juli.

Vattenverket

Vi har borrat en ny djupbrunn som ser ut leverera c: 30 minutliter. Den nya brunnen som borrats har av allt att döma god vattenkvalité.

Med tanke på den annalkande sommaren och torka så rekommenderar vi samtliga att ta del av den gällande vattenpolicyn och respektera  den.

Vägarna

Tunga fordon har åsamkat skador vid sopstationen. Detta ska återställas och bekostas av den som orsakat skadorna.

Vi ska även i år beställa en ”snabelbil” som kommer och lagar potthålen

Sommaraktiviteter

Vi kommer även i sommar att ha Fredagsmys och simskola. Dessutom kommer vi att fira att vi fyller 50 år som förening. Mer information om allt detta finns på hemsidan.

Nästa styrelsemöte blir den 30 juni & 4 augusti klockan 10.00 i klubbstugan. Som vanligt är du välkommen.