03 (mars) 2018

Hamnen

Alla de prover som tagits på muddermassorna är ok. Informationen har lämnats till kommunen för utlåtande.

En ansökan om larm och kameraövervakning kommer att lämnas in till länsstyrelsen för godkännande. Mer och detaljerad Information om planerna för hamnen kommer att lämnas på årsstämman.

Vatten och avlopp

Prover har tagits på vårt avloppsvatten efter rening. Alla värden är ok.

Vattenprover som tagits på dricksvattnet är otroligt bra sedan den nya reningsprocessen installerats. Däremot är proverna inte lika tillfredsställande de gånger vi får avbrott i vattenproduktionen. Det beror på att gamla avlagringar i vattenledningarna lossnar och följer med när trycket återkommer i vattenledningarna. Men detta klingar av snabbt när vattnet börjar flöda igen.

Förberedelserna för att borra ytterligare en brunn har påbörjats genom att en brunnsborrning är beställd. Allt för att säkerställa att vi har tillräcklig kapacitet.

Ekonomi

19 stycken fastighetsägare har inte erlagt sin samfällighetsavgift.  De kommer att få en påminnelse.

Beslutades att liksom tidigare år stödja Näveqvarns frivilliga räddningsvärn med 500 kr.

Årsstämman

Till årets årsstämma kommer det att vara mer underlag är brukligt.  Bland de större frågorna kan nämnas:

Vi har en motion som är ganska omfattande.

Styrelsen kommer att föreslå en stadgeändring. Stadgeändringen motiveras av att den allt osäkrare postgången gör att vi inte kan garantera att kallelsen kommer fastighetsägarna tillhanda inom stipulerad tid. Styrelsen kommer även att föreslå en revidering av tidigare års debiteringslängder. Revideringen av debiteringslängderna krävs för att vi ska kunna begära handräckning av kronofogden för att driva in obetalda samfällighetsavgifter. Styrelsen kommer också att föreslå att stämman beslutar om att avsätta maximalt 50 Kkr för att kunna fira vårt jubileum.

Nästa styrelsemöte blir den 22 april. Välkommen om du vill ta upp något med styrelsen