11 (december) 2018

Hamnen

Beslutsprocessen pågår. Alla underlag finns hos berörda instanser. Förhoppningsvis kommer ett beslut från Mark & miljödomstolen före årsskiftet 2018/2019.

Vatten & avlopp

Den sista intrimningen av nya styrsystemet i vattenverket genomförs. De sista  undersökningarna och justeringarna av klorhalten i dricksvattnet pågår.   Vattenledningarna på norra området är gamla och sannolikheten ökar för varje år att  vi behöver renovera/byta ut ut ledningar. Rapportera gärna om ditt dricksvatten är grumligt eller om du har utfällningar.

Infartsvägen

Trafikverket åter igen avslagit vår begäran om att sänka hastigheten på infartsvägen.

Ekonomi

Sammantaget ser vi ut att gå mot ett litet överskott efter att fonderade medel tagits i anspråk för de investeringar vi gjort (bl.a. ny brunn och renoverat klubbstugan)

Kontaktuppgifter

Vi kan konstatera att allt för många underlåter att uppdatera sina kontaktuppgifter. Det innebär stora svårigheter att kunna nå fastighetsägare via t.ex. telefon. Vi kommer därför i kommande utskick att uppmana alla komplettera och/eller korrigera sina kontaktuppgifter

Städdagar 2019

Den 27 april samt den 5 oktober är städdagar.

Årsstämma 2019

Årsstämman hålls den 18 maj. särskild kallelse kommer.

 PUB-afton

Den december hade vi vår första pub-afton. Över 20 personer slöt upp till en lyckad och trevlig kväll.

Därför har vi bestämt att genomföra flera pub-aftnar. Det blir den 18 januari och den 15 februari.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 19 januari och den 16 februari. Klockan 10.00 i klubbstugan. Som vanligt är du välkommen.