10 (nov) 2018

Träd

Från och till får styrelsen påpekanden från enskilda fastighetsägare om att det är lämpligt eller olämpligt att träd fälls. Det finns anledning att påminna om följande. Står trädet på samfällighetens mark så bestämmer styrelsen om trädet ska fällas eller inte. Om trädet står på en privat fastighetsägares mark så bestämmer fastighetsägaren.

Se upp för tjuvar

En fastighetsägare har noterat att maskerade personer rört sig på fastigheten nattetid.  Alla fastighetsägare uppmanas därför att vara observanta och hjälpa varandra och hålla ögon och öron öppna. Notera registreringsnummer på främmande bilar. Om så behövs, kontakta polisen.

Vatten & avlopp

Arbetet med att bygga om distributionspumparna är avklarat lutat. Återstår endast visst omprogrammeringsjobb för att erhålla optimal funktion. Detta ska kunna genomföras utan störningar av vattenproduktionen.

Det har varit problem med att hitta rätt nivå för tillsättningen av kemikalier i reningsverket. Vi har noterat att det tidvis varit för höga halter av fosfor. Förhoppningsvis har problemet kunnat identifieras. Mycket pekar på att mängden kemikalier som tillsätts måste balanseras mot aktuellt pH-värde på avloppsvattnet.

Kronofogden

Som rapporterats tidigare finns det två fastighetsägare som inte erlägger sina samfällighetsavgifter. Vi har lämnat in underlag till kronofogden och begärt handräckning.  De byråkratiska kvarnarna mal långsamt. Men processen går vidare.

Samarbete med andra vägföreningar

Kontakter har tagits med angränsande vägföreningar för att efterhöra intresset för ett samarbete. Förhoppningen är att vi genom ett samarbeta kan sänka våra kostnader för underhåll av vägar och diken.

Ekonomi

Vi kommer att överskrida budgeten för GA2 (vatten) eftersom vi var tvungna att  öppna ytterligare en brun. Renoveringen av klubbstugan resulterar också i att den delen i budgeten överskrids. Men vi kommer förmodligen, trots detta, att uppnå ett nollresultat eftersom andra GA ligger under de budgeterade nivåerna.

Kajakklubb

Några intresserade har startat en kajakklubb. På samfällighetsföreningens hemsida har de en egen flik där man kan ta del av deras information.

Nästa styrelsemöte

blir klockan 10.00 den 8 december och den 19 januari 2019, i klubbstugan. Du är välkommen om du vill delge styrelsen något