01 (Januari) 2018

Hamnen

Hamnen blir allt grundare. Det beror på landhöjningen och det sediment som lagras på botten. Det rör sig sammanlagt om nästan 1,5 cm per år. Det innebär att om vi inte muddrar hamnen så kommer vi inom några decennier inte att ha någon hamn kvar. Undersökningar för att möjliggöra en muddring av hamnen fortsätter. Provtagning av bottensediment har genomförts. Provsvaren påvisade utmärkta värden.

Under 2018 ska grind, belysning och larm prioriteras. Allt för att så långt som möjligt försöka förhindra fortsatta stölder.

Vatten & avlopp

Renoveringen av vattenverket är snart genomförd. Återstår lite mindre kompletteringsarbeten.

Det är problemen med ett vattenfyllt dike på Gransångarvägen. Genom att sänka vägtrumman borde felet vara avhjälpt. Vi planerar att åtgärda detta under våren.

Sophanteringen

Vi har problem med sophanteringen. Framförallt kostnaderna har ökat dramatiskt. Till viss del beror det på höjda taxor. Men ett större problem är att några inte respekterar den policy som gäller för samfällighetsföreningen. Två saker som orsakar stora extrakostnader är, när någon väljer att dumpa sina sopor vid sidan av uppsamlingskärlen samt att vissa inte viker ihop sina kartonger, innan de slängs i kärlet. Frågan kommer upp på stämman i maj.

Ekonomin

Det preliminär bokslutet  för 2017 pekar mot ett mindre överskott. Detta trots att det finns fastighetsägare som konsekvent väljer att betala sina samfällighetsavgifter.

Ordinarie stämma 2018

Stämman kommer att hållas den 26 maj 2018. Som vanligt kommer en kallelse i särskild ordning.

Städdagar

Städdagar 2018 blir den 21 april och den 6 oktober. Vi planerar att upphöra med den s.k. avprickningen på städdagarna.

Nästa styrelsemöte blir den 17 februari och den 24 mars. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du vill diskutera något med styrelsen.