12 (december) 2017

Vatten & avlopp

Vi har låtit ta nya vattenprover på vårt dricksvatten. alla prover ligger under gränsvärdena. Resultatet av analyserna är således bra.

Nya vattenverket i drift 30 november. Därmed filtreras allt vatten. Entreprenören kommer att slutföra de sista installationerna i närtid.

Spolpunkter för ledningssystem på det norra området ska undersökas. Med spolpunkter skapar vi möjligheten att spola rent i ledningssystemet och därmed hålla en jämn och bra vattenkvalité.

Filmning av avlopp på södra området har utförts. Tre fel har upptäckts på Törnsångarvägen. En skada ska ersättas av fastighetsägaren.

En mindre filmning av avloppen på norra området har gjorts. Några skador konstaterades. Dessa kommer att åtgärdas snarast.

Sopstationen

Efter kontakt med Nyköpings kommun så har vi äntligen kunnat få är kostnaden fastställd. Den ligger på cirka 290 000 kr inkl. moms per år. Vi kommer att se över med vilken frekvens sopkärlen ska tömmas.

Naturskyddsområdet

Vi har svarat på en remiss angående eventuell prospektering och gruvdrift inom området. Vi avråder från såväl prospektering som gruvdrift. Prospektering och gruvdrift ska förbjudas.

Ekonomi

Tyvärr har vi varje år några som inte erlägger sina avgifter i tid. Någon enstaka fastighetsägare är ständigt återkommande och är skyldig samfällighetsföreningen fler årsavgifter. Styrelsen har därför utarbetat ett förslag till stämman 2018 om ändrade regler och belopp för upplåtelseavgifterna. Med de nya reglerna blir det förhoppningsvis lättare att framtvinga att alla fastighetsägare betlar sina avgifter.

Klubbhuset

Styrelsen har tagit fram ett förslag på hur vi bygger om klubbstugan för att bättre kunna utnyttja huset. Förslaget innebär att toaletten flyttas så att mötesrummet blir större.

Nästa styrelsemöte blir den 20 januari och den 17 februari 2018. Som vanligt är du välkommen att ta upp en eller flera frågor.