11 (nov) 2017

Hamnen

Vi har fått in alla prisuppgifter för att muddra hamnen. Totalt ligger det inom spannet 1,5 – 1,7 Mkr.  Vi ska försöka få ner priset. Därför ska ytterligare offert inhämtas vad avser själva grävningen. Men innan vi påbörjar arbetet måste en hel del handlingar lämnas in för godkännande hos miljödomstolen. Vi ska också ta sedimentprover av miljöskäl.

Stölder och inbrott är ett återkommande problem. Vi undersöker för närvarande möjligheten att införskaffa en rejäl grind samt investera i en förbättrad belysning och larm.

Vatten och avlopp

Renoveringen av vattenverket löper enligt tidplan, trots att det varit vissa störningar i materielleveranserna.

Vi kartlägger och inventerar vilka regler som gäller för vattenskyddsområden. Principen är att vattenskyddsområdet utgörs av 3 zoner. Den inre brunnszonen som sträcker sig 10 meter. Där får inte någon annan verksamhet är vattenproduktion förekomma. Utanför denna finns en inre och en yttre skyddszon. Ansvaret för att sätt upp skyltar åvilar samfällighetsföreningen.

En noggrann genomgång av inläckage i avloppet har gjorts. vi kommer att genomföra filmning på vissa sträckor. I avloppssystemet får endast förekomma vatten från fastigheternas hushåll. Som t ex diskvatten, toalettvatten och tvättvatten. Om det sker inläckage av annat vatten på fastighetens mark, så är fastighetsägaren skyldig att åtgärda och bekosta reparationen.

Sophanteringen

Kostnaderna har ökat dramatiskt. En viktig orsak är att kommunen, utan att informera oss, ökade kostnaden per fastighet, från 40 kr till 200 kr 2015. Vi undersöker möjligheten att anlita en annan entreprenör än kommunen. För att  minska kostnaderna kommer vi inte att beställa containrar till städdagarna framöver.

Vandaliserade brevlådor

I en tidningsartikel i SN påstår en fastighetsägare med familj att deras brevlåda vandaliserats. Enligt deras uppfattning skulle det gå att härleda till den s.k kattkonflikten. Artikeln får snarast ses som ytterligare ett försök att misskreditera boende i Uttervik eftersom det aldrig funnits någon ”kattkonflikt”. Dessutom finns det andra fastighetsägare som fått sina brevlådor demolerade.

Ekonomi

Vår ekonomi är välbalanserad mot budget. Men sophanteringen överstiger budget. Tyvärr så är det ett fåtal som missköter sina inbetalningar. I synnerhet ägaren till fastighet 5:206 på Koltrastvägen. De sista åtgärderna vidtas inom kort för att överlämna skulden till Kronofogden.

Nästa styrelsemöte är den 2 december och den 20 januari klockan 10.00 i klubbhuset. Du är som vanligt välkommen.