08 (augusti) 2017

Städdagar på södra

För att få lite mer struktur när vi städar så kommer vi att göra upp en plan för hur det södra området ska städas framöver. Planen kommer att publiceras på hemsidan.

Hamnen

Planeringen med att muddra och rusta hamnen fortgår. En träff har genomförts med entreprenören.  Hamnens djup är uppmätt på 250 punkter. Nya landgångar kommer att installeras för att göra gångtrafiken ut på bryggorna säkrare.

Vi har noterat att träd, som står på Rosa AB:s mark, kan utgöra en fara för parkerade bilar. Vi kontaktar markägaren och begär att träden tas ner.

Vatten & avlopp

Våra brunnar har levererat utan störningar under hela sommaren.  Det är extra glädjande med tanke på den vattenbrist som rått i andra delar av kommunen.  Styrelsen vill passa på att tack alla som hjälpt till och varit sparsamma med vattnet. Det har bidragit.

Reningsverket fungerar utan störningar och breddningar.

Vägar

Snabelbilen är beställd. I vanlig ordning går det inte att få mer precist besked än att den kommer under hösten. Snabelbilen är den bil som kommer och fyller igen ”potthålen” i våra vägar.

Framförallt vintertid uppstår ett problem på vägen ner till hamnen. En bergsklack ligger i dagen och vatten som sipprar fram gör att det fryser. Vi kommer att undersöka om det går att åtgärda.

Ekonomi

Vi har, efter påpekande från en fastighetsägare, konstaterat att  informationen kring den eventuella extradebiteringen, som kan bli aktuell, med anledning av upprustningen av vattenverket hade kunnat utformats tydligare. Vi kommer utforma en tydligare redovisning och publicera den på hemsidan.

Det ekonomiska läget ser bra ut och följer i allt väsentligt budgeten. Tyvärr så finns det fastighetsägare som inte sköter sina inbetalningar. Detta har pågått i flera år och naturligtvis oacceptabelt. Vi fortsätter den juridiska processen mot dessa.

Fiskeklubben

Styrelsen har blivit informerad om att fiskeklubben inte haft någon aktivitet på flera år. Tråkigt om den måste läggas ner.  Styrelsen för Utterviks samfällighetsförening konstaterar att fiskeklubbens angelägenheter inte är samfällighetsföreningens ansvar.  Trots detta kommer vi att uppmana dem att antingen aktivera klubben eller lägga ned densamma.

Sörmlandsleden

En ny sträckning är klar och nya spänger är byggda. Arbetet med att bygga nya spänger har utförts av oss. Materialet har bekostats av Sörmlandsleden

Svalbon vid Paviljongen

Konstaterades att svalor vill bygga bon under taket på Paviljongen. Styrelsen uppfattning är att även om det medför en viss nedsmutsning så är svalor ett välkommet inslag i vår närmiljö. Tyvärr är det så att någon tar bort svalbona. Vi vill understryka att svalorna är fridlysta och ska lämnas i fred.

 Nästa möte blir den 16 september och den 8 oktober. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du vill ta upp en fråga med styrelsen.