06 (juni) 2017

Årsstämman

Stämman var som vanligt välbesökt. Vad som avhandlades framgår mer utförligt av stämmoprotokollet som finns under ”Stämmor” på hemsidan.

Styrelsen vill särskilt tacka för det stöd som boende visar för att bemöta den smutskastning som pågår från en (1) fastighetsägare med familj. Önskemål har framförts om att bemöta varje påstående. Styrelsen kan konstatera att merparten av det som påstås saknar relevans och grundlösa. De ska ses som ett uttryck för ett missnöje som bottnar i okunskap fria fantasier. Styrelsen har därför beslutat att avstå från att kommentera enskildheterna. Däremot kommer vi att informera de lokala fastighetsförvaltarna om hur  det förhåller sig för att om möjligt minimera skadan för den enskilde fastighetsägaren i Uttervik.

Stämman beslutade att anta en motion om att utarbeta en policy för dikesröjning. Styrelsen kommer att utarbeta en sådan under året. Men redan nu kommer dikesröjningen att utföras i motionens anda. Det innebär bland annat att inga diken klipps före midsommar.

Fällning träd Blåmesvägen

Det finns olika uppfattningar bland de boende på Blåmesvägen angående några träd. Någon vill behålla dem och någon kräver att de fälls. Styrelsen kommer nogsamt att undersöka om de står på samfällighetens mark. Om så är fallet så är det styrelsen som fattar beslutet om träden ska fällas eller stå kvar. Bedöms det som en risk, att träd på samfällighetens mark, kan falla och orsaka skada, så är det styrelsens uppfattning att ett sådant träd ska fällas. Ansvaret för eventuella skador, om träd faller och skadar människor eller egendom, är fastighetsägarens.

Vatten och avlopp

Avlopps- och reningsverket fungerar utan anmärkning. Fosforhalten något hög just nu. Men det beror sannolikt på det låga vattenflödet. Alla brunnar är igång och uttaget är balanserat. Backspolningen sköts tills vidare manuellt, en gång i vecka. Den 19 juni görs en extra provtagning på vattnet. Tänk på att vara sparsam med dricksvattnet. Grundvattennivån är extremt låg och tillflödet är dåligt just nu, eftersom det kommit så lite regn.

Nya fotbollsmål & karuseller

Som ni säkert känner till så går överskottet från midsommarfirandets försäljning oavkortat till barnen i Uttervik. Vi har därför kunnat investera i nya karuseller och nya fotbollsmål samt nya nät till befintliga fotbollsmål. Från och med i sommar kommer vi att ha fotbollsmål på alla 3 fotbollsplanerna. Vi har också förbättrat säkerheten på lekplatserna med godkänt underlag enligt nu gällande bestämmelser.

Muddring båthamnen

Arbetet fortskrider. Offerter är på ingång. Ett samrådsmöte med kommunen är planerat till den 20 juni.

Köp av domäner

Styrelsen har blivit informerade om att någon försökt köpa ett antal domäner med namnet uttervik.org, uttervik.com m.fl. Förutom (www. uttervik.se) finns det en snarlik hemsideadress som används för att sprida osanningar om föreningen och de boende. För att skydda oss mot ytterligare missbruk av ”uttervik” har styrelsen köpt dessa domäner.

Vattenverket

Arbetet med upprustningen av vattenverket fortskrider enligt plan. Vi står i startgroparna med att teckna avtal med en totalentreprenör om att utföra arbetet. Planen är att anläggningen kan driftsättas i i december 2017.

 Nästa styrelsemöte blir den 8 juli och den 12 augusti. Kom gärna om du vill diskutera något med styrelsen. Vi börjar klockan 10.00 och håller som vanligt till i klubbstugan.