03 (mars) 2017

Vatten och avlopp

Under vintern har vi sänkt nivån i våra vattenreservoarer för att omsättningen ska var hög så att vi har en god vattenkvalité  Nu inför våren kommer nivån i tankarna att höjas till normal nivån. Kontroll av brunnarnas kapaciteten kommer att ske under våren. Besiktning av byggnaden kommer att ske den 3 april. Vattenreningsbyrån har tagit fram tekniskt underlag för vattenreningen. Vattenreningsbyrån och Karlsson Rör lämnar offert på leverans av den tekniska utrustningen.

Karlssons Rör kommer att lämna offert på installationen av utrustningen, styrning av brunnspumpar samt tryckledningspumpar.

Målsättning är att alla beställningar, angående upprustningen av vattenverket, ska vara klart före midsommar och alla leveranser och monteringar klara till december 2017.

Det finns ett antal ställen inom området där det är inläckage i avloppssystemet. Filmning av avloppsledningar kommer att ska på södra området. På södra området finns det 2 st fastigheter som har fått brev från styrelsen med krav på att de ska åtgärda inläckage på deras avloppsledningar. Under april kommer inläckage på 4 ställen att åtgärdas.

 

Sörmlandsleden

Länsstyrelsen vill träffa styrelsen för genomgång av den nya sträckningen genom Uttervik.

Vägar

Vi kommer att kontakta  Skanska för att åtgärda vägskadan samt farthindren på Segelhultsvägen. Farthindren överensstämmer inte med vår beställning. De ska vara utformande så att man kan passera dem med en hastighet på 20-30 km/t.

Vi kommer att beställa sopning av vägarna. Den sand som sopas upp kommer att lagras tillfälligt vid klubbhuset för att kunna använda för att fylla igen hål vid Sälstugan.

En inventering av s.k. ”potthål” kommer att göras för att sedan kunna åtgärdas.

 

Ekonomi

Vi kan konstatera att vi 2016 hade ett underskott i storleksordningen 1 Mkr. Underskottet finansieras genom att vi använder en del av de fonderade medlen. Det är helt enligt den modell som vi tillämpar för att utjämna kostnaderna mellan åren.

Näveqvarns Frivilliga brandkår kommer vi att sponsra även 2017 med 500 kr.

 

Båthamnen

Båtklubben har anmält att hamnen behöver muddras. Tillståndsprövning för muddring kommer att begäras.

Nästa styrelsemöte är den 8 april klockan 10.00. Du är välkommen om du vill diskutera något med styrelsen.