03 (mars) 2016

Vildkattor

Vi har varit i kontakt med djurskyddshandläggaren på Länsstyrelsen om hur vi ska hantera problemet. Inom kort kommer fällor att placeras ut. De kattor som inte har någon märkning och som inte går att överlämna till ett katthem kommer att avlivas. Vi uppmanar ALLA att avstå från att mata vildkattor.

Vägar

Inom kort kommer vi att inhämta offerter för att åtgärda Segelhultsvägen. Vi planerar för att inrätta 3 permanenta farthinder.

Vatten & avlopp

Vi kan konstatera att vi fortfarande har ett ej lokaliserat vattenläckage vid reningsverket. Detektivarbetet fortgår.

Ett omfattande reparationsarbete har utförts vid vattenverket. Vattenförlusterna har reducerat betydligt. Men ännu återstår en del läckage att upptäcka.

Vår vattenkapaciteten borde ökas med i storleksordningen 40-50 m3 per dygn under framförallt juli månad.  För att säkra både kapacitet och kvalité behöver flera brunnar öppnas. Vi kommer att undersöka förutsättningarna under våren

Ekonomi

Noterades att vi har notoriska syndare som inte erlägger avgifterna till föreningen.  Arbetet med att få in skulderna kommer att intensifieras.

2016 fick en tuff inledning med det omfattande arbetet med att åtgärda den stora läckan vid vattenverket.

Inbrottsskydd

Vi kommer att förbättra inbrottsskyddet på både det gamla och nya garaget.

Frusna vattenledningar

Vi har kunnat konstatera att det förekommer att fastighetsägare underlåter att skydda sina vattenledningar mot frostskador. Detta kan medföra kostnader för samfällighetsföreningen. Vi vill därför påminna om följande:

Varje fastighetsägare ansvarar för vattenledningar och avloppsledningar inom den egna tomten. Det innebär bland annat att tillse att det inte uppstår frysskador. Det kan ske på två sätt. Antingen genom att gräva ner ledningarna till ett frostsäkert djup eller genom att installera en s.k. värmekabel. Den fastighetsägare som underlåter att göra detta kan komma att debiteras de kostnader som kan uppstå om samfällighetsföreningen måste åtgärda läckaget.

Nästa styrelsemöte är den 17 april