02 (februari) 2016

Vatten & avlopp

Vi har under vintern haft problem med stort vattenläckage. Det rör sig om flera samverkande faktorer. Allt från sönderfrusna ledningar i vissa fastigheter till läckande kranar i distributionsnätet. Ett stort arbeta har lagts ner på att åtgärda felen. Vi tror oss nu lokaliserat läckagen och åtgärdat dessa. Kvarstår ett stort läckage under vattenverket. Detta åtgärdas i början av mars. De arbeten som måste utföras har inneburit att vi tvingats stänga av vattnet tillfälligt.

 

Ett omfattande arbete har genomförts i reningsverket. Verket är nu inställt och den s.k. breddningen fungerar enligt plan. Vi har nu klart godkända värden på fosforhalten som ligger på 0,12%. Gränsvärdet är 0,5%.

Brevlådor

Våra brevlådeställ är i behov av översyn. Vi har kontaktat berörda instanser (Post Nord och Tidningsutgivarna).Styrelsen har för avsikt att återkomma i frågan på årsstämman med ett förslag till förbättring.

Felparkerad bil

På Rävstugevägen står sedan i höstas en bil uppställd. Styrelsen undersöker möjligheten att få den bortforslad. Tyvärr så för det med sig en del kostnader, men vi arbetar vidare med frågan.

Ekonomi

Årsbokslutet för 2015 håller på att sammanställas och kommer att presenteras på årsstämman. Inledningen på året har varit tuff eftresom vi tvingats utföra en hel del grävarbeten.

Nästa styrelsemöte är den 19 mars