04 (april) 2016

Vatten och avlopp

Vattenverket fungerar bra numer och läckagen är åtgärdade. Men det är i behov av en upprustning.

Genomgång av brunnar pågår. För närvarande ser vattenproduktionen ut så här:

  • Jordbrunnen är 13 M djup och ger 11 minutliter. Vattnet innehåller mycket järn.
  • Ängsbrunnen är 150 M djup och levererar 8 minutliter.
  • Bergsbrunnen är 52 M djup och ger 9 minutliter.
  • Trekanten är 12,5 M djup och ger 28 minutliter. Där har vi inte resultatet ännu vad gäller bakteriehalten. Därför kan vi inte ta den i drift ännu
  • Klenby levererar mer än 30 minutliter.

Reningsverket fungerar utan anmärkning och någon breddning har inte skett sedan inläckagen åtgärdades. Spolbil är beställd och filmning ska göras av ledningar.

Slamtömning utgör är en stor kostnadspost. Eftersom vår värden är så pass mycket bättre än tillåtna gränsvärden övervägs att trimma anläggningen så att det blir mindre slam.

Ekonomi

Vi kan notera att bortsett från bristande betalningar av medlemsavgifter från vissa så är läget gott.

Höjning av vägen till Kovik

Vägen över diket översvämmas regelbundet. Enklaste sättet att komma tillrätta med problemet är att höja vägen. att gräva upp den och lägga en ny trumma är avsevärt dyrare.

Segelhultsvägen

Vi planerar att åtgärda Segelhultsvägen under hösten (september). Arbetet innebär borttagning av uppstickande stenar, utjämning, ny asfalt och tre permanenta farthinder. När arbetet utförs kommer vi med all sannolikhet att behöva stänga delar av vägen vilket kan medföra att man måste ta en omväg. Men vi återkommer med information om detta när det är aktuellt.

Grindar vid bryggorna

Båtklubben önskar sätta upp grindar till bryggorna för att minimera stölderna. Vissa farhågor finns för att det kan upplevas som begränsad tillgänglighet av de boende. Trots det så vill styrelsen inte hindra båtklubben med det brottsförebyggande arbetet.

 

”Fredagsmys

Styrelsen har bestämt att under en prövoperiod, sommaren 2015, skapa möjligheten för boende att träffas vid Sälstugan varannan fredag för att grilla och umgås. Sälstugan ska vara öppen och grillkol finnas tillgängligt. Vi startar försöket  fredagen den 1 juli klockan 18.00.

Nästa styrelsemöte blir den 7 maj klockan 14.00