11 (november) 2016

Utredning om anslutning till kommunalt VA

På stämman 2015 fick styrelsen i uppdrag att ännu en gång utreda förutsättningarna för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Detta har gjorts tidigare men avvisats som alternativ på grund av kostnaden.  Den arbetsgrupp som tillsattes har nu lämnat sin slutrapport. Styrelsen återkommer i frågan och avser att kalla till en extrastämma i februari.

Båtklubben

Länsstyrelsen planerar att anlägga våtmark vid båtviken. Förutom det så behöver båtviken muddras.  Arbetet med muddring och våtmark måste samordnas.

En arbetsgrupp har tillsatts som har till uppdrag att komma med förslag om muddring och finansiering. Gruppen består av Lennart Palm och Staffan Tilling från styrelsen. Båtklubben kommer att utse en representant.

Servitut

Lantmäteriet kommer att ta bort inskrivningar av avtalsservitut som är äldre än 50 år. Styrelsen kommer därför att kontrollera om vi har några servitut  som ska förnyas i Fastighetsregistret.

Ekonomi

Ekonomin är i balans. Fortfarande finns en del obetalda avgifter att kräva in, ca 10 st.

Avtal dikesklippning

Styrelsen har för avsikt att teckna ett treårsavtal med en entreprenör för klippning av diken.

Extra stämma och Stämma 2017

Styrelsen har beslutat att extrastämma för beslut i VA-frågan ska preliminärt hållas den 18 februari 2017. Ordinarie stämma 2017 ska hållas den 20 maj 2017.

Städdagar 2017

Städdagar 2017 äger rum 22 april och 7 oktober.

Smutskastning av Uttervik

På hemsidan (http://www.uttervik.ga) sprids oriktiga uppgifter om såväl fastighetsägarna som samfälligheten.

Styrelsen kommer att bemöta detta inom kort på vårt hemsida.

Nästa styrelsemöte.

Nästa möte blir den 14 januari och den 18 februari 2017 (kl. 10.00). Om du vill diskutera något med styrelsen så är du välkommen.