10 (oktober) 2016

Renhållningsavgifter

Vi har haft ett möte med kommunen angående oklarheter kring fakturering, tömning och antal sopkärl. Kommunen tar kostnaden för latrintömningen vid badet. Ytterligare ett kärl för plast och ett för kompostering ska ställas ut.

Lås och nycklar

Vi håller på och inventerar våra lås och nycklar. Önskemålet är att kunna förenkla nyckelhanteringen med ett gemensamt låssystem för alla hus och dörrar. tyvärr blir det för dyrt så vi försöker nu hitta en rimlig nivå.

Belysning sopstationen

Belysningen har reparerats och ersatts med LED-belysning. Det betyder att vi får en bättre ljusbild.

Städdagen

Tack alla som hjälpte till och städa samfällighetens ytor på städdagen. 65 fastigheter har deltagit, vilket innebär att långt fler personer hjälpt till. Efter avslutad städning åts den traditionsenliga korven i paviljongen. För södra området är samlingsplatsen numera vid paviljongen.

Vatten och avlopp

Avloppsvattnet har något förhöjda värden, vilket inte är acceptabelt. Olika åtgärder prövas för att komma tillrätta med problemet. Den 4 november kommer representanter från kommunen för att hjälpa oss kontrollera nivåerna.

Styrelsen har arbetat med en översyn  av vattenverket. En preliminär investeringskalkyl har utarbetats. Oavsett om vi ansluter oss till det kommunala vattensystemet kommer investeringar att behöva göras.  Utredning som beställts av årsstämman angående anslutning till kommunalt vatten och eventuellt avlopp är i sitt slutskede. Styrelsen kommer att redovisa vilka alternativ vi behöver ta ställning till samt kostnaderna för de olika alternativen.

Ekonomi

Ekonomin är i balans. Genom att disponera fonderade medel beräknas årets överskott uppgå till c:a 500 Kkr.

Midsommarfirandet inbringade ett överskott på c:a 8000 kr. I vanlig ordning kommer pengarna att användas för att förbättra barnens miljö.

Nästa möte blir den 26 november och den 14 januari 2017.