09 (sept) 2016

Uppropet Lemne Klebe

Noterades att ytterst få har svarat på deras upprop. Av dessa är det ännu färre som delar deras uppfattning om vilka förändringar som behöver göras. Uppskattningsvis så är det 98 – 99 % av fastighetsägarna som inte delar deras åsikter. Styrelsen finner därför ingen anledning att ta någon notis om deras kritik.

Vatten och byggnader

Styrelsen vill påminna om det inte är tillåtet att uppföra byggnader på samfällighetsföreningens mark.  Om någon vill fylla på vatten i dammar eller dylikt så rekommenderar vi att först läsa på i dokumentet ”vattenpolicy” om vad som gäller.

Simskolan

I vanlig ordning har simskolan varit välbesökt. 37 stycken deltagare varav 7 inte kom från Uttervik.  I år sökte vi bidrag från Länsförsäkringar för kostnaderna. Vi beviljades 4000 kr. En utmärkt billig livförsäkring.

Vattenproduktionen

Vi har nu 4 djupbrunnar i drift. De 4 tillsammans producerar vatten i tillräcklig mängd och med bra kvalité. Vi har därför kunnat stänga den s.k. jordbrunnen. Vattenproduktionen ligger därmed på en hög och stabil nivå. Risken för vattenbrist har därför minimerats, förutsatt att vattenpolicyn respekteras av samtliga.

Vägar

Beläggningsarbetet på Segelhultsvägen  är slutfört och besiktning ska ske. Några småjusteringar behöver göras. Dikesrenarna kommer snart att klippas. Förhoppningsvis före städdagen.

Ekonomi

Noterades att några fastighetsägare inte erlagt erlagt avgiften.  De flesta brukar göra det efter en påminnelse. Tyvärr finns det en (1) fastighetsägare som systematiskt och under flera år brustit i sina skyldigheter. Styrelsen har därför beslutat att vidta särskilda åtgärder i det aktuella fallet.

Ekonomin är totalt sett i balans. Inom vissa områden (GA) har vi dock tvingats investera genomföra större reparationer än planerat. Det löser vi genom att tillföra medel ur de fonder som finns för den sortens åtgärder.

Städdagen 8 oktober

Vi vill påminna om städdagen den 8 oktober. Samling 09.00. Som vanligt hoppas vi på en god uppslutning. Tyvärr är det svårt att få någon ansvarig städledare till södra området.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 22 oktober och 26 november. Klockan 10.00 i klubbstugan. Vill du komma och diskutera en eller flera frågor så är du välkommen. Hör gärna av dig innan i så fall.