11 april

Avstängningskranar

Det har gått många år sedan Norra Uttervik fick sitt vattenledningsnät. Allting slits och behöver underhållas. Ett antal avstängningskranar är i dåligt skick och behöver på sikt bytas. Det är kostsamt och styrelsen har beslutat att vi ska upprätta en prioriteringslista över i vilken ordning de behöver bytas ut.

Reningsverket

Vi kan konstatera att effektiviteten på vårt reningsverk behöver förbättras. Framförallt fosforhalten är för hög på det renade vattnet. Det måste åtgärdas. Mycket talar  för att vi har för stort inflöde av vatten i systemet. Det kan bero på flera saker. T. ex vid häftiga skyfall eller om någon olovligen anslutit spillvatten till avloppet. När vi har funnit förklaringen till det onormalt stora inflödet av vatten kommer vi att utarbeta en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemet.

Hastighetsbegränsningar

Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman 2014 att begära hastighetssänkning på infartsvägen och Segelhultsvägen. Inom kort kommer vi att få ett skriftligt svar på vår begäran. Allt talar för att vår begäran kommer att avslås (igen) med motiveringen att det ska råda s.k. bashastighet. Vilket innebär max 70 km/h på infartsvägen och 50 km/h på Segelhultsvägen. Från trafikverket påpekar man att det är varje förares skyldighet att anpassa  hastigheten efter rådande förhållanden. Vilket innebär att att man får köra långsammare än angiven maxhastighet.