Protokoll från årsmötet 2012

Protokoll fört vid årsmötet med Utterviks Fiskeklubb söndagen den 20 maj 2012

Lokal: Badpaviljongen, Uttervik

Närvarande: Ragnar Ajaxon, Håkan Lidberg, Hans Larsson, Tony Berglund, Kurt Alvin, Enoch Hedman,Sven Magnusson, Peter Hellström.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Anteckning av de närvarande.
Deltagarna antecknade sig på lista.

§ 2 Godkännande av röstlängd.
Listan med deltagare fastställdes som röstlängd.

§ 3 Val av ordförande för mötet.
Sittande ordförande Ragnar Ajaxon valdes till ordförande för mötet.

§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Peter Hellström valdes.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.
Frågan besvarades med ja och dagordningen fastställdes.

§ 6 Val av två justeringsmän.
Kurt Alvin och Enoch Hedman valdes att justera protokollet.

§ 7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
Ragnar föredrog förvaltningsberättelsen. Föreningens syfte är att administrera och förvalta föreningens fiskevatten.

§ 8 Revisorernas berättelse.
Tony Berglund läste upp revisorernas berättelse.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkning godkändes.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Val av ordförande för ett år.
Ragnar Ajaxon omvaldes.

§ 12 Val av två styrelseledamöter på två år.
Till styrelseledamöter på två år valdes Peter Hellström och Eva Stackerud Lundqvist.

§ 13 Val av två revisorssuppleanter på ett år.
Omval av Eva Ottosson och Jan Widegren

§ 14 Val av klubbens representant till den gemensamma valberedningen.
Hans Larsson omvaldes.

§ 15 Fastställande av årsavgift för 2013.

Årsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kronor för år 2013.

§ 16 Behandling av förslag som av styrelsen framlagts vid mötet samt framtida verksamhetsinriktning.
Inga!

§ 17 Örvriga ärenden.

Fråga om det är tillåtet att fiska med gäddkrok på våra vatten har inkommit till styrelsen. Enligt Fiskeriverket är gäddkrok tillåtet fiskeredskap och stämman beslöt att det ska vara tillåtet på våra vatten.

Fråga om landnära trolling på våra vatten är tillåtet togs upp. Håkan Liedberg undersöker och meddelar styrelsen.

Vidare diskuterades eventuell utsättning av fisk och undanröjande av vandringshinder.

Styrelsen påminde om att alla fiskeredskap som används ska vara märkta.

§ 18 Beslut om tid och plats för justering av protokoll och protokollets delgivande till medlemmarna.
Beslutades att sekreteraren tillser att protokollet justeras och att det anslås på anslagstavlan och hemsidan.

§ 19 Mötets avslutande.
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet:
Peter Hellström

Justeras:
Kurt Alvin Enoch Hedman