Protokoll från årsmötet 2011

Protokoll fört vid årsmötet med Utterviks Fiskeklubb söndagen den 29 maj 2011

Lokal: Badpaviljongen, Uttervik

Närvarande: Ragnar Ajaxon, Eva Stackerud Lundqvist, Hans Larsson, Jan Dalhäll, Kurt Alvin, Enoch Hedman, Peter Hellström.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Anteckning av de närvarande.
Deltagarna antecknade sig på lista.

§ 2 Godkännande av röstlängd.
Listan med deltagare fastställdes som röstlängd.

§ 3 Val av ordförande för mötet.
Sittande ordförande Ragnar Ajaxon valdes till ordförande för mötet.

§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Peter Hellström valdes.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.
Frågan besvarades med ja och dagordningen fastställdes.

§ 6 Val av två justeringsmän.
Kurt Alvin och Jan Dalhäll valdes att justera protokollet.

§ 7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
Ragnar föredrog förvaltningsberättelsen. Medlemsantalet har sjunkit och föreningen tackade under året nej till ett erbjudande om arrende av ytterligare fiskevatten.

§ 8 Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse lästes upp.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkning godkändes.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Val av ordförande för ett år.
Ragnar Ajaxon omvaldes.

§ 12 Val av två styrelseledamöter på ett år.
Till styrelseledamöter på ett år valdes Håkan Liedberg och Sven Magnusson.

§ 13 Val av två revisorssuppleanter på ett år.
Omval av Eva Ottosson och Jan Widegren.

§ 14 Val av klubbens representant till den gemensamma valberedningen.
Hans Larsson omvaldes.

§ 15 Fastställande av årsavgift för 2012.
Årsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kronor för år 2012.

§ 16 Behandling av förslag som av styrelsen framlagts vid mötet samt framtida verksamhetsinriktning.
Inga.

§ 17 Övriga ärenden.

Förslag om att undersöka huruvida det är möjligt att rensa bäcken som mynnar ut i båtviken för att underlätta fiskens lek.

Förslag om att tidigarelägga årsmötet till samma helg som Samfällighetens årsmöte.

Styrelsen påminde om att alla fiskeredskap som används ska vara märkta.

§ 18 Beslut om tid och plats för justering av protokoll och protokollets delgivande till medlemmarna.
Beslutades att sekreteraren tillser att protokollet justeras och att det anslås på anslagstavlan och hemsidan.

§ 19 Mötets avslutande.
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Peter Hellström

Justeras:
Kurt Alvin Jan Dalhäll