Stadgar inom Båtklubben

Stadgar för Utterviks båtklubb,
reviderade maj 2015

2014-05-18
Utterviks båtklubb.
Ersätter stadgar reviderade i maj 2001.

1. Båtklubbens bildande
Utterviks båtklubb bildades den 27 april 1968.

2. Ändamål och syfte.
Båtklubbens ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom att
2.1 inom arrenderat och disponibelt område inom fastigheten Uttervik 51 anlägga och underhålla hamnanläggningar för fritidsbåtar.
Hamnen får inte användas för båtar i kommersiell verksamhet.
2.2 vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer
2.3 genom upplysningar och informationer verka för ökad sjösäkerhet
2.4 genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas trevnad
2.5 verka för ett aktivt miljöarbete.

3. Medlemskap
3.1 Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig eller muntlig ansökan. Ägare av fastighet avstyckad från fastigheterna Dammtorp 1:1 , Franketorp 1:2 , Gjutstugan 1:1, Kestorp 1:3, Kungstorp 1:2, Segelhult 1:1, Ugglestugan 1:1, och Uttervik 5:1 samt fastigheten Uttervik 4:3, i Tunabergs socken i Nyköpings kommun ska i första hand ges tillfälle att ingå som medlem i båtklubben.
3.2 Beviljat medlemskap berättigar i och för sig inte till bryggplats för medlems båt i båtklubbens hamnområde men är en förutsättning för att sådan plats skall kunna tilldelas.
3.3 För att bli medlem krävs en inträdesavgift och därefter en årlig avgift (se punkt 7). Årsmötet beslutar såväl storleken på såväl inträdesavgift som på den årliga avgiften. Medlem som inte efter debitering från kassören betalar föreskriven avgift kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Uteslutningen gäller året efter det att avgiften ska vara betald.
3.4 Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende kan efter förslag från styrelsen uteslutas av årsmötet.
3.5 Medlem ska följa stadgarna och hamnordningen och kan om så inte sker efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
3.6 Vilande medlemskap finns inte
3.7 Genom beslut på ordinarie möte kan medlem efter förslag av styrelsen, utses till hedersmedlem befriad från medlemsavgift.

4. Beslutande organ
4.1 Årsmöte
4.2 Extra möte
4.3 Styrelse

5. Verksamhetsår
Båtklubbens verksamhets och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

6. Uppgifter till regionalt båtförbund
Båtklubben skall insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens medlemsantal mm.

7. Avgifter
Medlem skall årligen betala av årsmötet beslutade avgifter senast på fakturans förfallodatum. Medlemsavgifter bestäms årligen av årsmötet. Hyres och övriga avgifter bestäms av styrelsen.
Då båtplats första gången upplåtes skall avgiften för båtplatsen uppgå till belopp motsvarande på båtplatsens löpande andel av anläggningskostnader för bryggorna och skall därefter årligen utgå med ett belopp på båtplatsens löpande andel av kostnaderna för båtbryggornas underhåll och förnyelse.

8. Årsmöte
8.1 Årsmöte avhålls årligen senast under maj månad
8.2 Kallelse till årsmötet utsändes senast två veckor i förväg. Till kallelse bifogas föredragningslista och verksamhetsberättelse samt förslag till inkomst och utgiftsstat
8.3 Medlem äger vid årsmöte en röst. Medlem får genom fullmakt företräda högst en annan medlem.
8.4 Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet.
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst
4. Val av 2 personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
5. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning
6. Behandling av revisorernas berättelse
7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av medlemsavgifter samt inkomst och utgiftsstat
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt punkt 10
10. Val av revisor och suppleant enl. punkt 11
11. Val av valberedning och suppleant enl. punkt 12
12. Övriga val
13. Behandling av motioner från medlemmar samt förslag och framställningar från styrelsen. Styrelsen har inte skyldighet att ta upp motioner som inlämnats senare än en vecka före årsmötet
14. Övriga ärenden
Beslut vid årsmötet och extra möte (enl. punkt 9) får endast fattas i frågor som angivits i kallelsen.

9. Extra möte
9.1 Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/3 av båtklubbens medlemmar gör framställning härom.
9.2 Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande, föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som önskas behandlade.

10. Styrelsen
10.1 Styrelsen ska utöver vad som sägs på annat ställe i stadgarna
-vara båtklubbens verkställande organ
-verka för utökning av hamnanläggningarna i den utsträckning som erfordras för att tillgodese medlemmarnas behov. Antalet båtbryggor får dock inte bli större än vad som med hänsyn till för ändamålet lämplig och tillgänglig strand och vattenområde kan anses skäligt
-fastställa hamnordning
– representera båtklubben
– förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
– upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet
– föreslå inkomst och utgiftsstat
– förvalta båtklubbens medel och ansvara för dess ekonomi
– ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.

10.2 Styrelsen ska bestå av följande ledamöter
– Ordförande
– Vice ordförande
– Sekreterare
– Kassör
– Hamnkapten
Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år på så sätt att tre ledamöter väljs vid årsmöte med jämt årtal och två ledamöter vi udda årtal. Två suppleanter väljes för en tid av ett år. Styreslen konstituerar sig själv.
10.3 Styrelsen kan vid behov inom sig utse ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter
10.4 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Dessa ledamöter skall vara ense vid beslut

11 Revision
11.1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer vilka väljes för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Årligen ska det väljas en suppleant för en tid av ett år.
11.2 Kassören ska överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna före den 10 februari. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor för årsmötet.

12 Valberedning
12.1Valberedning består av två ledamöter, varav en utses som sammankallande. Valberedningen väljes för en tid av ett år. En suppleant ska väljas för samma tid. Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen
12.2 Tillämpas gemensam valberedning för föreningar inom Uttervik södra och Uttervik norra väljes en ledamot jämte suppleant för en tid av ett år till nämnda valberedning
12.3 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

13 Kommittéer och arbetsgrupper
Inrättande av stående kommittéer beslutas av årsmötet som även med ett års mandattid tillsätter ordförande i sådan kommitté. Ledamöter i sådan kommitté utses av styrelsen. Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen.

14 Beslut och val
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet om inte kvalificerad majoritet är föreskriven i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning om inte någon medlem vid val önskar sluten omröstning. Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Detta gäller inte vid val.
15 Firmateckning
Båtklubbens firma tecknas av ordförande i förening med kassören. Kassören äger emellertid rätt att ensam teckna klubbens firma gentemot Svenska Handelsbanken samt att utkvittera till klubben ankommande värdehandlingar.

16 Båtplatser
Med båtplats avses i det följande att medlemmen har rätt till båtplats men inte en preciserad plats.
Båtplatser vid av båtklubben i ordningsställd båthamn får endast upplåtas till medlemmar i båtklubben.
Medlem har rätt till båtplats utifrån sitt aktuella behov, t.ex. medlem måste äga bred båt för att disponera en bred plats.

Ansökan om båtplats kan ske skriftligen eller muntligen till styrelsen via båtplatsansvarig. Så länge efterfrågan på platser är större än tillgången gäller att platserna ska fördelas med högst en båtplats per fastighet, avstyckad från fastighet enligt punkt 3 och i turordning efter datum för medlems ansökan.
Medlem som erhållit båtplats, är berättigad att behålla en båtplats i hamnen så länge han förblir medlem i båtklubben och betalar för platsen utgående utgifter.

Överlåter medlem som äger fastighet avstyckad från fastigheter enligt punkt 3 denna fastighet till annan äger medlemmen samtidigt rätt att överlåta sin båtplats till köparen av fastigheten. Önskar medlem i andra fall än som avses i föregående mening överlåta sin rätt till båtplats skall han skriftligen hembjuda den till båtklubbens styrelse. Medlemmen får, under förutsättning att klubbens ekonomi tillåter det, tillbaka en del av sin insats, storleken av ersättningen beslutas vid årsmötet.

Båtplatsansvarig ska fördela platserna så att så många som möjligt får sina aktuella behov tillgodosedda. Båtplatsansvarig ska upprätta en kö om behoven inte kan tillgodoses per omgående.
Båtplatsansvarig ska diskutera med styrelsen om ev. utbyggnad av bryggor eller förändring av båtplatsbredderna om inte behoven kan tillgodoses.

Medlem måste vara beredd att byta plats vid förfrågan från båtplatsansvarig. Medlem som inte har båt men som vill ha kvar båtplatsrätten måste vara beredd att lämna sin plats och få en mindre attraktiv plats. Medlem måste alltid betala den årliga avgiften oberoende om platsen används eller ej.
Medlem som disponerar en bredare plats eller nockplats och som inte permanent har behov av sin breda plats ska på anmodan av båtplatsansvarig byta till en normalbred plats. Detta så att medlemmar med behov av bred plats kan få plats efter sina behov.

17 Uthyrning
Om inte årsmötet bestämmer annat kan medlem i båtklubben som inte permanent använder sin plats (gäller endast för normalbreda platser) hyra ut den till annan. Medlem ska då ansvara för att den som hyr tar del av och efterlever stadgarna och informationsbladet om båtklubben. Medlemmen ska betala in avgiften till föreningen.

18 Rampen
Rampen är avsedd för båtklubbens och samfällighetens medlemmar.

19 Nycklar till bommen.
Hamnområdet är låst då båtarna ligger i sjön. Medlemmar i samfälligheten kan köpa nyckel hos ordförande. Medlem ansvarar för att inköpt nyckel inte disponeras av obehöriga.

20 Båtarna
Alla båtar som ligger i hamnen ska vara försäkrade. Båtarna ska vara väl förtöjda sommartid. Båtar som förvaras på hamnplanen vintertid ska vara uppallade och täckta.
Alla båtar i hamnen ska vara märkta med namn och båtplatsnummer. Båtvagnar och uppallade båtar ska vara märkta med namn och telefonnummer.

21 Parkeringsplatsen
Parkeringsplatsen ska vara tömd på båtar, båtkärror och pallvirke m.m. mellan 15 juni och 31 augusti.

22 Hamnområdet och parkeringsplatsen
Medlemmar och gäster ansvarar för att hålla fint och rent för allas trevnad men även för att undvika olyckor.

23 Sopor
För avyttring av sopor hänvisas till samfällighetens återvinningsstation.

24 Emblem och förtjänsttecken.
För båtklubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

25 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte, 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.

26 Båtklubbens upplösning
Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. I händelse av båtklubbens upplösning äger medlemmar rätt till andel i klubbens behållna tillgångar.